जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विभाग
पाणी व स्वचाता विभाग
विभाग प्रमुखाचे पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व स्वच्छ्ता)
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री राजीव फडके
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2411856
विभागाचा ईमेल sbmzpakola@gmail.com