जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

मा. सदस्य, जिल्हा परिषद अकोला

 

 

अकोला जिल्हा परिषद मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष / मा. विषय समिती सभापतीआणि मा. सदस्य यांची यादी

अ..

सन्माननीय सदस्यांचे नांव    

धारण केलेले पद

जिल्हा परिषद मतदार संघ

संपूर्ण पत्ता

संर्प (मोबाईल नंबर)

1

भोजने प्रतिभा बाप्पुराव,

मा. अध्यक्ष , जि.प. अकोला .

          8 भांबेरी

मु. पो. भांबेरी ता. तेल्हारा जि. अकोला .

8668746537

2

राठोड सावित्रीबाई हिरासिंग ,

मा.उपाध्यक्ष , जि.प. अकोला

49 चोंढी

मु.पो. शोपुर ता. पातुर जि. अकोला .

9503064848

3

वडाळ पंजाबराव किसनराव,

सभापती, कृषी  व पशुसंवर्धन समिती जि.प. अकोला

16 चोहोट्टा

मु.पो. चोहाट्टा ता. ओट जि. अकोला .

9822643963

4

शिरसाट आकाश देवराव,

सभापती, समाजकल्याण समिती जि.प. अकोला

27 उावा

मु. पो. भौरद ता. अकोला जि. अकोला .

7030777300

5

दुतोंडे सुलभा रमेश,

सदस्य, जि.प. अकोला .

2 हिवरोड

मु. पो. इंदिरा नार, हिवरोड ता. तेल्हारा जि.अकोला

    8698989591

6

अढाउ संजय पांडुरंग

सदस्य, जि.प. अकोला .

5 बेलोड

मु.पो. माळाोंव बाजार ता.तेल्हारा जि.अकोला .

9881926143

7

अवचार अनंत वसंतराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

6 पाथर्डी

मु.पो. पाथर्डी ता.तेल्हारा जि.अकोला .

9881813641

8

पाचपोर मिराताई प्रल्हाद

सदस्य, जि.प. अकोला .

7 दहिाांव

मु.पो. दहिाांव ता.तेल्हारा जि.अकोला .
                                                 

9890818291

9

आतकड प्रकाश गंगाराम

सदस्य, जि.प. अकोला .

9 उमरा

मु.पो. बोर्डी ता.ओट जि.अकोला

9657366583

10

मोरे गीता राजेंद्र

सदस्य, जि.प. अकोला .

11 अकोली जहांगीर

मु.मार्डी पो.ािरुंड ता.ओट जि.अकोला .

7020513172

11

पुंडकर गजानान गोपाळराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

12 आसेगाव बाजार

मु.आसाोंव बाजार ता.ओट जि.अकोला .

9822233418

12

सरकटे सूश्मिता रमेश

सदस्य, जि.प. अकोला .

13 मुंडााव

मु.पो. मुंडााव ता. ओट.

9967329855

13

अढाऊ प्रशांत नागोराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

14 वरूर

मु.पाटसुल पो.देवरी ता.ओट जि.अकोला

9850297923

14 

योगिता  मोहन रोकडे

सदस्य, जि.प. अकोला .

19 कुरुम

मु.नवसाळ पो.रामटे ता.मुर्तिजापूर जि.अकोला .

9891027251

15

रिझवाना परवीन शे. मुख्ता

सदस्य, जि.प. अकोला .

20 माना

मोठी मस्जीद परिसर माना. ता.मुर्तिजापूर जि.अकोला

9665692210

16

माया संजय नाईक

सदस्य, जि.प. अकोला .

   21 सिरसो

मु.चिाली ादवी पो.सोनोरी ता.मुर्तिजापूर जि.अकोला

9850125818

17

विल्लेकर रंजना नरेश

सदस्य, जि.प. अकोला .

22 हातगाव

मु.दहातोंडा पो.वाई माना ता.मुर्तिजापूर जि.अकोला

9763584846

18

कांबे गायत्री संगीतराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

23 कानडी

स्टेट बँ ॉलनी, ाोवाडी मुर्तिजापूर ता.मुर्तिजापूर

9922018517

19

डाबेराव वेणू तुकाराम

सदस्य, जि.प. अकोला .

24 आार

मु.ाोत्रा पो.ाांबोरा ता.जि. अकोला .

9921134023

20

दातकर आशिष रामरावजी

सदस्य, जि.प. अकोला .

25 दहिहांडा

मु.हिंगणी बु. पो.दहिहांडा ता.जि.अकोला .

9822712544

21

सुलताने ज्ञानेश्वर शंकर

सदस्य, जि.प. अकोला .

28 बाभूळगाव

मु.रामाांव पो.पळसो बढे, ता.जि.अकोला .

8788223109

22

गवई  निता संदिप

सदस्य, जि.प. अकोला .

31 बोरगाव मंजू

रा. बोराांव मंजु, भिमनार, ता. जि. अकोला .

9579540337

23

इंगळे  पुष्पाताई महादेवराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

32 चांदुर

मु. पो. शिर्ला अंधारे ता. पातूर जि. अकोला .

9923587663

24

उन्हाळे मीनाक्षी बाळकृष्ण

सदस्य, जि.प. अकोला .

33 चिखलगाव

मु. पो. हाता ता. बाळापूर. जि. अकोला .

8275220964

25

गोरे  सुनिता सुरेश

सदस्य, जि.प. अकोला .

35 हातरुा

रा. अंदुरा ता. बाळापूर जि. अकोला .

7559415942

26

दांदळे प्रगती गजानन

सदस्य, जि.प. अकोला .

36 निमर्दा

भावतपुरा मु.पो.पारस ता.बाळापूर जि.अकोला .

9860158435

27

वझिरे बर्षा गजानन

सदस्य, जि.प. अकोला .

37 व्याळा

मु.पो.व्याळा ता.बाळापूर जि.अकोला .

8625865758

28

खंडारे  आम्रपाली अविनाश

सदस्य, जि.प. अकोला .

38 पारस

माळीपूरा पारस ता.बाळापूर जि.अकोला .

9921872021

29

चिंचोलकर  चंद्रशेखर  दौलतराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

40 वाडेगाव

महात्मा फुले चौ, वाडेगाव ता.बाळापूर जि.अकोला

9422863925

30

भाटकर गोपाल रामदास

सदस्य, जि.प. अकोला .

41 कान्हेरी सरप

मु.पो.ान्हेरी सरप ता.बार्शिटाळी जि.अकोला .

9503218270

31

राउत अनुसया उत्तमराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

43 पिंजर

मु.पो.पिंजर ता.बार्शिटाळी. जि.अकोला

7387697118

32

राठोड रायसिंग  रामराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

44 जनुना

मु.पो.वडाळा ता.बार्शिटाळी जि.अकोला .

9689283747

33

झळके वंदना गणेश

सदस्य, जि.प. अकोला .

45 महान

मु.पो.जांभरूा ता.बार्शिटाळी जि.अकोला

7057287441

34

 बोबडे गणेश लक्षमण

सदस्य, जि.प. अकोला .

46 राजंदा

 मु.पो.पिंपळाुटा ता.बार्शिटाळी जि.अकोला .

9850143540

35

पाटील धाबेकर सुनीलकुमार केशव

सदस्य, जि.प. अकोला .

47 जामवसु

मु.पो.धाबा ता.बार्शिटाळी. जि.अकोला .

9011784210

36

देशमुख  विनोद सुभाषराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

50 विवरा

मु.पो.चरााांव ता.पातुर जि.अकोला

9579040033

37

सरदार संदीप तुकाराम

सदस्य, जि.प. अकोला .

51 सस्ती

मु.पो.मळसुर ता.पातूर जि.अकोला

9527854142

38

पवार लता पंजाब

सदस्य, जि.प. अकोला .

52 पिंपळखुटा

रा.उमरा ता.पातूर जि.अकोला

9130143648

39

राऊत अर्चना प्रमोद

सदस्य, जि.प. अकोला .

53 आलेगाव

मु.पो.आलाोंव ता.पातूर जि.अकोला

7020859113