जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 

महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

अनुकंपा तत्वावर नियुक्त परिचर यांना गट की संवर्गात सामावुन घेणेबाबत दि. १३/१०/२०२०

गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्ती करीत प्रलंबित प्रकरणांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत दि. १३/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ करिता Humidifier व आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०७/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ आजाराने ग्रस्त रुग्णांकरिता आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०५-१०-२०२०

मूळ दस्तऐवज तपासणी करीता अनुकंपा उमेदवारांची यादी दि. ०१/१०/२०२०

अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात उमेदवारांना सूचना दि. ०१/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधी खरेदी करणे करीत दारपत्रके मागणी बाबत सूचना दि. २८/०९/२०२०

गट ड मधुन गट क या संवर्गात नियुक्ती करीता प्रलंबित प्रकरणांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार Medical Officer RBSK, Dialysis Technician, Statistical Assistant, Pharmacist, ANM, Asha Block Facilator, Immunization Filed Moniter, Social Worker (NMHP) या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व निवड यादी दि.23/09/2020

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार उमेदवारांची अंतिम पात्र यादी - दि.23/09/2020

 

महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब पदोन्नती साठी पात्र सहायक प्रशासन अधिकारी व विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची सन २०१७,२०१८ व २०१९  जेष्ठता यादी. मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे कडे आक्षेप सादर करायचा शेवटचा दिनांक २५/९/२०२० 

 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कुरियर सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत Serum Magnesium(Mg)Test सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

 

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विधी सेवेकरिता पॅनल वर निवड केलेल्या विधिज्ञानची यादी दि. ०४/०९/२०२०

 

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार  निश्चित करणे बाबत ई निविदा करीत जाहिरात

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार निश्चित करणे बाबत ई निविदा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची अंतिम पात्र / अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार ANM (Lactation Management Unit) पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार आशा गटप्रवर्तक पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक १२ जून २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत शेतीउपयोगी खते/ बियाणे पुरवणे योजना अंतर्गत लाभार्थी यादी दि. १८/०८/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत पात्र/अपात्र यादी दि. १७/०८/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत प्रशासकीय / विनंतीने स्थानांतरण बाबत सूचना व अंतिम पात्रता / जेष्ठता यादी २०२० दि. २३/०७/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात दि. १६/०७/२०२०

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - ई निविदा सूचना क्रमांक १ सॅन २०२०-२१ दिनांक-१०/०७/२०२०

कोविड 19 करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती जाहिरात दि. ०२/०७/२०२०

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करणे करीत सनदी लेखापाल नियुक्त करणे बाबत दि. ०१/०७/२०२०

कोविड केअर सेंटर बाळापूर करीता अँब्युलन्स मासिक भाडेतत्वावर घेण्याकरिता दरपत्रके मागणी जाहिरात दि-२४/०६/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीमधील IFM पदाच्या टायपिंग Skill टेस्ट दिनांक १८/०६/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली आहे

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत दिनांक १/१/२०२० ची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत Physician पदाच्या थेट मुलाखत जाहिरात दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०२०-२१ अंतर्गत मंजूर लाभार्थी यादी

राष्ट्रीय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षणाकरिता कॉलेज बॅग्स खरेदी करणे करीत दरपत्रक मागणी सूचना दि. 17-03-2020

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधे/साहित्ये खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना दि. १३-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत essential Medicine खरेदी बाबत सूचना दि.०६-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत आशा गटप्रवर्तक जाहिरात   

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

जिल्हा शल्यचित्सक कार्यालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय अकोला Web Site Quotation Notice No :- NCD/CHC-01

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावयाच्या "पर्यवेक्षिका" या पदाकरिता पात्र अंगणवाडी सेविकांची यादी व सूचना

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत पर्यवेक्षिका संवर्गाची ०१-०१-२०२० ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

अनुकंपा उमेदवारांची दिनांक १/१/२०२० तात्पुरती प्रतीक्षा सूची

शिक्षण सेवक प्राथमिक मराठी माध्यम तसेच शिक्षण सेवक पदवीधर उर्दू माध्यम अनुसूचित जमाती विशेष पद भरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे - उमेदवारांनी आक्षेप असल्यास -दि.-२७-०१-२०२० रोजी दुपारी ४:४५ पर्यंत वेळ देण्यात आलेली आहे

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागातील विविध पदाची निवड यादी.

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला- जिल्हा परिषद सेस फंड योजना २०१९-२० (९०%अनुदानावर ) विविध योजनेअंतर्गत प्रतीक्षा यादीतील निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- नियुक्ती आदेश

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- सुधारित पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - प्रलंबित / अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करणेबाबत सर्व कंत्राटदार, सरपंच/सचिवांना पत्र

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - काम वाटप सभेची सूचना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेप प्राप्तीनंतर पुनर्गुणांकन नुसार सुधारित गुणदान यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मूळ दस्तऐवज तपासणी व मुलाखती करीता उमेदवारांची सुधारित यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - उमेदवारांनी सोडवलेल्या प्रश्नोत्तर पत्रिका

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - दिनांक- १२-०१-२०२० रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची अन्सर्की व गुणदान तक्ता

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - शुध्दीपत्रक - पुनर्पडताडणी अंती पात्र उमेदवार यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र == पात्र उमेदवारांची यादी व आसन क्रमांक == अपात्र उमेदवारांची यादी

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Outside State- Chattisgadh) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत शिक्षकांचे ओळखपत्र तयार करून गट स्थरावर वितरित करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Within State) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला यांच्या तपासणी पथकाद्वारे करण्यात आलेल्या केंद्र शाळा तपासणीचे अहवाल

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - अर्जाचा नमुना (सुधारित)

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - शुध्दीपत्रक

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - जाहिरातअर्जाचा नमुना

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - जाहिरात व अर्जाचा नमुना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना दि.-16/12/2019

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना मुलाखती करीता दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

.पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील प्राप्त गुण यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेपांतर्गत परीक्षेस पात्र उमेदवार यादी -11-12-2019

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - उमेदवारांकरिता सूचना -11-12-2019

बांधकाम विभाग जि. प.अकोला अंतर्गत ई - निविदा सूचना क्र. ०७ सन 2019-20

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती- लेखी परीक्षेकरिता पात्र/अपात्र यादी व आक्षेप नोंदणी सूचना

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पदभरती कार्यक्रम वेळापत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औषधे खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत दि.19/11/2019

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि. प. अकोला अंतर्गत वाहन भाड्याने घेणे बाबत इ -निविदा सूचना

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत वातानुकूलित शयनयान (आरामदायी) खाजगी बस भाडेतत्वावर घेणे बाबत

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात शुध्दीपत्रक - ११-११-२०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात २०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०१९ अर्जाचा नमुना

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना निवड यादी २०१९-२०... जिल्हा कृषी अधिकारी जि. प. अकोला

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) जि. प. अकोला - ई-निविदा सुचना क्र ०६ सन २०१९-२० बाबत

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत आदर्श साधन व्यक्तींची माहिती सादर करणे बाबत

वित्त व लेखा विभाग, जि प अकोला - सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ मंजूर करणे बाबत

उमेद - पदभरती अंतर्गत प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण

Umed Akola Recruitment Process Notification Dated 23 Sept 2019

"पुष्प सदन" प्रस्तावित जिल्हा परिषद भवन अकोला - प्रारूप आराखडा

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत प्रयोगशाळा /साहित्य खरेदी करीत दरपत्रक मागणी सूचना

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरतीबाबत

आश्वासित प्रगती योजना प्रथम, द्वितीय व तृतीय लाभाकरिता प्रास्तावित यादीवर आक्षेप नोंदणी बाबत

सन - २०१८-१९ करीता मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेतील मंजिरी कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता बाबत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदभरती- निवड व प्रतीक्षा यादी

Notfication About Umed Akola contractual Cluster Coordinator & Shuddhipatrak about Shipai Taluka OBC Category

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि १६/०९/२०१९ रोजी मुलाखती करिता १:५ उमेदवाराची यादी

समाजकल्याण विभाग जि. प. अकोला अंतर्गत २०% सेंस फंड मधून वाहन चालक प्रशिक्षण योजने करीत दरपत्रक मागणी

नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम यादी -२०१९

ग्रामसेवक संवर्गातून ग्राम विकास अधिकारी पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी (पंचायत)/(कृषी) पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रभाग समन्वयक संवर्गाची मुलाखती करीता प्रवर्ग निहाय यादी

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रवर्ग निहाय निवड व प्रतीक्षा यादी

C.S. Office akola-Web Publish (Calling Quotation for Purchase of Medicine)

MSRLM अंतर्गत विविध पदे भरणे बाबत (परीक्षेचा निकाल )

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान तालुका अकोट अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात )

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुन्या वाहनांच्या हर्र्रासी बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्ग त विविध पदभरती अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी-2019

पंचायत विभाग अंतर्गत विविध कामे मंजुरी आदेश २०१९

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८ चा निकाल (अकोला)

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्त्यांची यादी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरती बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अधिनस्त रुग्णालयांची औषधी/साहित्य खरेदी बाबत ई-दरपत्रक सूचना दि. २०/०८/२०१९

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - पात्र / अपात्र यादी

पंचायत समिती पातूर अंतर्गत तालुका/समूह/ग्राम साधन व्यक्तींची निवड करण्याबाबत

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजना मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अंतर्गत प्रशिक्षण संच खरेदी तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये आवश्यक उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करीत दारपत्रके मागणीबाबत

जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्ष सन २०१८-१९ चे लेखापरीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणे बाबत

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी -2019

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी-2019

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प.अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

जि.प. अकोलाचे संकेतस्थळ नव्याने तयार करणे करीता दरपत्रक मागणी सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र जि.प.अकोला अंतर्गत विविध साहित्य खरेदी/सेवा पुरवणेबाबत दरपत्रके मागणी

राष्‍ट्रीय असंसर्गजन्‍य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत DEIC पदभरती जाहिरात

अनुकंपा तत्त्वावरील निवडीकरिता उपलब्ध पदानुसार पात्रता यादी व सूचना

मोबाइल मेडिकल युनिट (MMU) माहे जून २०१९ चे अगाऊ वेळापत्रक

जाहीर लिलाव सूचना - कृषी विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत अंगणवाडी तपासणी बाबत

विभाग निहाय वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019

दि.25/04/2019 रोजीच्या तक्रार निवारण महाशिबीर बाबत प्राप्त तक्रार यादी (सा. प्र. वि.)

जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत गट -क मधील सरळ सेवा भरतीसाठी ऑन लाईन अर्ज मागणी मुदतवाढ देणे बाबत

जि. प. अकोला अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९ जाहिरात मधील सुधारणेबाबत

ज्ञापन जोडपत्र १ ते ४ चे अनुषंगाने प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेत झालेल्या बदलाबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला अंतर्गत विविध औषधी खरेदी करणे बाबत ई-दरपत्रक सूचना

अर्थ विभाग , जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त

सामान्य विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त व आदेश

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक माहिती, चालू घडामोडी, फोटोज व बातम्यांकरिता आमच्या Facebook पेज ला भेट द्या