जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 

 

 

महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या Medical Officer उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.२४/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दिनांक १३/०३/२०२३ रोजी समुपदेशन करीत यादी

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिनांक ०३/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता उपस्थित राहणे बाबत

अनुकंपा अंतिम निवड सुची 2023- ( सर्व उमेदवार यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी 3 वाजता जि.प. अकोला येथे समुपदेशनाकरीता उपस्थित रहावे)

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला - माता आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. १६-०२-२०२३

NQAS Programme - PSS(IPD OPD) Analysis Form , ESS form, SOP, POLICY ची छपाई करनेकरिता दर पत्रक सूचना प्रकाशित करणेबाबत 22-23

सामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा तात्पुरती निवड यादी दिनांक 2.2.2023

जिल्हा शल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत -Psychology Material Purchasing बाबत जाहिरात- दि. २७-०१-२०२३

गट ड मधुन गट क पदावर समावेशन केलेल्या कर्मचा-यांची तात्पुरती निवड यादी

स्वछ भारत मिशन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट (PWMU) बाबत जाहिरात दि.१०/०१/२०२३

गट ड मधुन गट क मध्ये समावेश बाबत अंतिम प्रतिक्षा सुची

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट क) (जुलै 2022)

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट ड) (जुलै 2022)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात जाहीरात उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW उमेदवारांची अंतिम निवड यादी.

आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठी रिक्त पदे

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)- आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांची जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत खाजगी एक्स-रे सेंटर कडून डिजिटल एक्स-रे काढण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीने दरपत्रके मागविणे बाबत.

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- शुद्धिपत्रक -दि.०९/०९/२०२२

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- प्राप्त अर्ज छाननी यादी -दि.०५/०९/२०२२

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - आंतरजिल्हा बदलीने जि .प. अकोला मध्ये येण्याकरिता अंगणवाडी पर्येवेक्षीका यांची प्राप्त अर्जानुसार जेष्ठता यादी

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदाची जाहिरात बाबत शुद्धिपत्रक दिनांक ०८/०८/२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात दिनांक-०५-०८-२०२२

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची अंतिम पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी दि. २९-०७-२०२२

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची संभाव्य पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत योजनेचे लेखापरीक्षण करणे करिता सनदी लेखापरीक्षकाची (CA) नियुक्ती करणेबाबत सूचना -दि-०६-०७-२०२२

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला, SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मुलाखतीस पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी - दि. ०५-०७-२०२२

जिल्हा शल्याचीकीत्सक कार्यालय अकोला SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती बाबत सूचना व पात्र/अपात्र यादी दि- ३०-०६-२०२२ 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदभरती - शुद्धिपत्रक सूचना दि.-२७-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध पदोन्नती बाबत निवड यादी व सूचना दि-१५-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त पदांची यादी दि-१५-०६-२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात 

शिक्षण विभाग - पदोन्नती विचार क्षेत्रात येणारे तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी वरील आक्षेप

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी यांची माहिती (जि. प. अकोला )

SDRF फंड अंतर्गत ६ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात दि. १२-०५-२०२२

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत बदली प्रक्रिया २०२२ बाबात यादी

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत वाहन लिलाव सूचना

एन. सी. डी. कार्यक्रम सन 2022 - 23 करिता मासीक भाडे तत्वावर वाहन उपलब्ध करणे करिता ई दरपत्रक प्रकाशीत करण्यात येत आहे  

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - विद्या मंदिर फार्म मौजे हाता व निंबी (मालोकार) येथील जिल्हा परिषद मालकीच्या जमीन ठेक्याने देण्याकरिता जाहीर लिलाव सूचना

C.S. Office Akola- Quotation for central Suction system Dt.-17-03-2022

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा तिसरी वेळ

NQAS कार्यक्रम 21 - 22 अंतर्गत रुग्ण अभिप्राय फॉर्म ( OPD , IPD - ESS , PSS Form छपाई करिता आपले संकेत स्थळावरून E - Quotation बोलविणेबात सविनय सादर

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), अकोला कार्यालय अंतर्गत कुष्ठरोग रुग्णासाठी सेल्फ केअर कीट खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि-१८-०२-२०२२

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा दुसरी वेळ

पदोन्नतीचे विचार क्षेत्रात येणारे लिपिक वर्गिय कर्म यांची अंतिम जेष्ठता यादी 15/02/2022

पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला - जल जिवन मिशन तांत्रिक पदे भरणेबाबत जाहिरात व अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

जल जीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये भिंतीवर संदेश रंगवणे तसेच होर्डिंग, पोस्टर करिता दरपत्रक मागणी पत्र - दि-०४-०२-२०२२

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाची जाहिरात दि-०४-०२-२०२२

अनुकंपा अंतिम निवड यादी २०२१ दिनांक ३१/०१/२०२२ रोजी अंतिम यादीवर निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देण्यात येणार असल्याने संबंधित उमेदवारांनी दुपारी ३. ३० वा. जि. प. कार्यालयात उपस्थित राहावे

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला -जि.प. उपकर सन २०२१-२२ अंतर्गत विविध योजना लाभार्थी यादी -दि-२७-०१-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला -Motivational Speaker/Resourceful Person Advertisement

अनुकंपा तात्पुरते यादीवर निवड करण्यात आलेलया उमेद्वारांना महत्वाचे सुचना पत्र

अनुकंपा पदभरती सन २०२१ करीत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सादर यादीवर दि २४/०१/२०२२ पर्यंत आक्षेप तथा कागदपत्रे सादर करणेकरीता वेळ दिलेली आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला करिता वाहन भाड्याने घेणे करिता ई निविदा सूचना

राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा (अंतिम मुदतवाढ ) प्रकाशित  करण्यात येत आहे. 

Pulse Polio लसीकरण मोहीम दिनांक 23 जानेवारी 2022 करिता Marker Pen चे दरपञक सुचना सादर करणेबाबत

समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत एकल कलाकार (वैयक्तिक) करिता अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा यादी सन २०२२

गट ड मधून गट क पदावर समावेशन करण्यात आलेलया कर्मचाऱ्यांची अंतिम निवड यादी . यादीवरील निवड झालेल्या उमेदवारांनी पदस्थापनेसाठी दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी दुपारी ३. ३० वाजता हजार राहावे.

विकृती कृष्ठरुग्नांसाठी सेल्फ केअर कीट व स्प्लीटस खरेदी करिता दरपत्रके मागणी सूचना दि-०३-०१-२०२२

परिचर गट ड पदावरील कर्मचारी यांचे गट क पदावर समावेशन बाबत यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला - राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक मागणी सूचना दि-२४-१२-२०२१

राष्ट्रीय  आरोग्य  अभियान  अंतर्गत  सन  2021-22 करिता  मासिक  भाडे  तत्वावर  वाहन  उपलब्ध   करणे करीत वाहन इ निविदा प्रकाशित  करण्यात येत आहे दि-१५-१२-२०२१

कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला -MHM- NPHCE(NCD) अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि.-०३-१२-२०२१

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत डिजिटल एक्सरे काढण्यासाठी द्विलीफाफा पद्धतीने दरपत्रके मागविणे बाबत सूचना दि.१५-११-२०२१

जिल्हा प्रशिक्षण केंद अकोला अंतर्गत नवीन ट्रेनिंग सेंटरचे नुतनीकरण,विद्युतीकरण व फर्निचर चे काम करणेबाबत दरपत्रक मागणी सूचना दि- ०२-११-२०२१

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम निवड यादी २८/१०/२०२१
सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिनस्त वाहनांचा  जाहीर लिलाव दि.1.11.2021 चे अटी व शर्ती

सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत पदोन्नती करीता तात्पुरती यादी - दि.२१-१०-२०२१

कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला, NHM- राष्ट्रीय अंधत्त्व कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि. १३-१०-२०२१

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत Motivational Speaker/ Resourceful Person करिताजाहिरात सूचना दि.०५/१०/२०२१

कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला, NHM-DMHP कार्यक्रम अंतर्गत औषधी/साहित्य खरेदी करणेबाबत दत्पत्रक सूचना दि.०५/१०/२०२१

सन २०२० अखेर रिक्त पदांचे २० टक्के प्रमाणात अनुकंपा पदभरती बाबत तात्पुरती निवड यादी दिनांक २४/९/२०२

माहे मार्च 2019 च्या जाहिराती नुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबंधित गट क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत शुद्धी पत्रकानुसार सुधारित सूचना.

कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक अकोला, मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत वाहन भाडे तत्वाकरिता ई-दरपत्रक मागणी सूचना दि. १४-०९-२०२१

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला- तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना दि. ३०/०८/२०२१

आरोग्य विभाग, जि.प. अकोला अंतर्गत पदभरती जाहिरात . --(प्रसिद्धी दिनांक-२६-०८-२०२१)

शासन निर्णय दि.२३.०८.१९९६ नुसार गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्तीकरीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार जेष्ठता यादी सन २०२१ (प्रसिद्धी दिनांक-२४-०८-२०२१)

जि.प. अकोला अंतर्गत लेखा संवर्गातील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कर्मचा-यांची जेष्ठता यादि. --(प्रसिद्धी दिनांक-१७-०८-२०२१)

अनुकंपा भरती २०२० बाबत मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत सूचना दिनाक -१४-०७-२०२१

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन २०२१ करीत साप्रवि संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम जेष्टता यादी दिनाक -१४-०७-२०२१

वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र अकोला अंतर्गत स्टेशनरी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. १७-०६-२०२१

अनुकंपा भरती २०२० बाबत मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत सूचना

वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र अकोला अंतर्गत झेरॉक्स बाबत दरपत्रक सूचना दि. १७-०६-२०२१

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा सूची दिनांक- १६-०६-२०२१

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचेमधुन परिचर पदावर नियुक्ती बाबत सुचना दिनांक-14-06-2021

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन १० टक्के आरक्षणांतर्गत भरतीची अंतिम निवड यादी

ग्राम पंचायत कर्मचारी पदभरतीच्या तात्पुरत्या निवड यादीवर प्राप्त आक्षेपा बाबत केलेली कार्यवाही

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-2 अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी व्यावसायिक संस्था स्वयंसेवी संस्था यांच्या निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष सादरीकरण तथा मुलाखती बाबत सूचना दिनांक.-०६-२०२१

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कुरिअर सेवेकरिता दारपत्रके मागणी सूचना दि. ३१-०५-२०२१

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत व्यावसायिक संस्था / स्वयंसेवी संस्था नियुक्ती संदर्भात स्वारस्य अभिव्यक्ती बाबत

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन सन 2019 चे जेष्ठता यादीनुसार तात्पुरती निवड यादीवर दिनांक १२ मे २०२१ पर्यंत आक्षेप मागविण्यात येत आहे .

जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक - 2021, तालुका मूर्तिजापूर. मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

कोविड -१९ अंतर्गत कंत्राटी अधिपरिचारिका करीत दि २३ एप्रिल २०२१ रोजी मुलाखत वेळ ११ वाजता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष जी प अकोला

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२१ बाबत सूचना दि. २०-०४-२०२१

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२१ - प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचारी / अधिकाऱ्यांची यादी

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२१ - विनंतीने बदली करीत अर्ज प्राप्त कर्मचाऱ्यांची यादी

अनुकंपा उमेदवाराची दि. 1.1.2021 रोजीची तात्पुरती प्रतिक्षा ( जेष्ठता सुची) प्रसिद्ध करण्यात येत असून दि.३१ मे, २०२१ पर्यंत लेखी आक्षेप सादर करावे

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन १० टक्के नेमणुकी संदर्भात मुळ दस्तऐवज तपासणी करीता उपस्थित रहाण्या संदर्भात सुचना

 समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण  प्रथम व द्वितीय समुपदेशनांती शिल्लक राहिलेले उमेदवार यांनी राज्यस्तरीय तीसरे समुपदेशन फेरी दिनांक 08.04.2021 रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र पुणे येथे उपस्थित राहणे बाबतची सुचना

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत शेत जमीन वहितीसाठी भाडेपट्याने देणेबाबाबत जाहीर लिलाव सूचना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करीता 37 गावांच्या कामाकरिता प्रशासकीय मान्यता आदेश.

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुने वाहन जाहीर लिलाव दि. १९.०३.२०२१ करिता अटी व शर्ती

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्र. ०७ सन २०२०-२०२१ दिनांक-१३-०३-२०२१

दि ०४/०२/२०२१ रोजी जिल्हा मानसिक कार्यक्रमांतर्गत रिक्त कंत्राटी Case Registry Assistant व Record Keeper पदभरती अनुषंगाने तात्पुरती पात्र / अपात्र यादी प्रकाशित करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि २४ /१२/२०२० रोजी अधिपरिचारिका / एलएचव्ही प्रसिद्ध जाहिराती नुसार पात्र व अपात्र यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी सुधारीत रिक्त पदांची स्थिती, गुणवत्ता यादी व समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची यादी व  समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 सुचना.

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 मार्गदर्शक सुचना.

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-१२-०२-२०२१

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कल्याण सोसायटी द्वारे राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत अशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या निवडी बाबत -दि-०९-०२-२०२१

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला पी.सी.पी.एन.डी.टी. कार्यक्रम अंतर्गत LCD डिस्प्ले व इतर बाबत दरपत्रके मागणी सूचना दि-०९-०२-२०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत Case Registry Assistant , Record Keeper पदाची जाहीरात

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-२०-०१-२०२१

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्रं. ०६ सन २०२०-२१, दि-२०/०१/२०२१

राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत YELLOW LINE CAMPAINING करीता नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता दरपत्रके मागणी सूचना दि. १८-०१-२०२१

सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. अकोला अंतर्गत अनुकंपा भरती प्रक्रिया (उर्वरित १० टक्के)अंतिम निवड यादी दिनांक - १५ जानेवारी २०२१

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला (NPHCE) अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला प्रेरणा प्रकल्प अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत Mannequins- Mamanatalie, Neonatalie व Priminatalie खरेदी करणे करीत दरपत्रके मागविणे बाबत दिनांक- २७/१०/२०२०

शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट १९९६ नुसार गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्ती शैक्षणिक पात्रतेनुसार व रिक्त पदानुसार "निवड यादी" प्रसिद्ध करणे

अनुकंपा तत्वावर नियुक्त परिचर यांना गट की संवर्गात सामावुन घेणेबाबत दि. १३/१०/२०२०

गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्ती करीत प्रलंबित प्रकरणांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत दि. १३/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ करिता Humidifier व आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०७/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ आजाराने ग्रस्त रुग्णांकरिता आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०५-१०-२०२०

मूळ दस्तऐवज तपासणी करीता अनुकंपा उमेदवारांची यादी दि. ०१/१०/२०२०

अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात उमेदवारांना सूचना दि. ०१/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधी खरेदी करणे करीत दारपत्रके मागणी बाबत सूचना दि. २८/०९/२०२०

गट ड मधुन गट क या संवर्गात नियुक्ती करीता प्रलंबित प्रकरणांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार Medical Officer RBSK, Dialysis Technician, Statistical Assistant, Pharmacist, ANM, Asha Block Facilator, Immunization Filed Moniter, Social Worker (NMHP) या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व निवड यादी दि.23/09/2020

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार उमेदवारांची अंतिम पात्र यादी - दि.23/09/2020

 

महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब पदोन्नती साठी पात्र सहायक प्रशासन अधिकारी व विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची सन २०१७,२०१८ व २०१९  जेष्ठता यादी. मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे कडे आक्षेप सादर करायचा शेवटचा दिनांक २५/९/२०२० 

 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कुरियर सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत Serum Magnesium(Mg)Test सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

 

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विधी सेवेकरिता पॅनल वर निवड केलेल्या विधिज्ञानची यादी दि. ०४/०९/२०२०

 

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार  निश्चित करणे बाबत ई निविदा करीत जाहिरात

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार निश्चित करणे बाबत ई निविदा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची अंतिम पात्र / अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार ANM (Lactation Management Unit) पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार आशा गटप्रवर्तक पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक १२ जून २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत शेतीउपयोगी खते/ बियाणे पुरवणे योजना अंतर्गत लाभार्थी यादी दि. १८/०८/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत पात्र/अपात्र यादी दि. १७/०८/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत प्रशासकीय / विनंतीने स्थानांतरण बाबत सूचना व अंतिम पात्रता / जेष्ठता यादी २०२० दि. २३/०७/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात दि. १६/०७/२०२०

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - ई निविदा सूचना क्रमांक १ सॅन २०२०-२१ दिनांक-१०/०७/२०२०

कोविड 19 करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती जाहिरात दि. ०२/०७/२०२०

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करणे करीत सनदी लेखापाल नियुक्त करणे बाबत दि. ०१/०७/२०२०

कोविड केअर सेंटर बाळापूर करीता अँब्युलन्स मासिक भाडेतत्वावर घेण्याकरिता दरपत्रके मागणी जाहिरात दि-२४/०६/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीमधील IFM पदाच्या टायपिंग Skill टेस्ट दिनांक १८/०६/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली आहे

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत दिनांक १/१/२०२० ची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत Physician पदाच्या थेट मुलाखत जाहिरात दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०२०-२१ अंतर्गत मंजूर लाभार्थी यादी

राष्ट्रीय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षणाकरिता कॉलेज बॅग्स खरेदी करणे करीत दरपत्रक मागणी सूचना दि. 17-03-2020

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधे/साहित्ये खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना दि. १३-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत essential Medicine खरेदी बाबत सूचना दि.०६-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत आशा गटप्रवर्तक जाहिरात   

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

जिल्हा शल्यचित्सक कार्यालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय अकोला Web Site Quotation Notice No :- NCD/CHC-01

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावयाच्या "पर्यवेक्षिका" या पदाकरिता पात्र अंगणवाडी सेविकांची यादी व सूचना

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत पर्यवेक्षिका संवर्गाची ०१-०१-२०२० ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

अनुकंपा उमेदवारांची दिनांक १/१/२०२० तात्पुरती प्रतीक्षा सूची

शिक्षण सेवक प्राथमिक मराठी माध्यम तसेच शिक्षण सेवक पदवीधर उर्दू माध्यम अनुसूचित जमाती विशेष पद भरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे - उमेदवारांनी आक्षेप असल्यास -दि.-२७-०१-२०२० रोजी दुपारी ४:४५ पर्यंत वेळ देण्यात आलेली आहे

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागातील विविध पदाची निवड यादी.

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला- जिल्हा परिषद सेस फंड योजना २०१९-२० (९०%अनुदानावर ) विविध योजनेअंतर्गत प्रतीक्षा यादीतील निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- नियुक्ती आदेश

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- सुधारित पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - प्रलंबित / अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करणेबाबत सर्व कंत्राटदार, सरपंच/सचिवांना पत्र

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - काम वाटप सभेची सूचना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेप प्राप्तीनंतर पुनर्गुणांकन नुसार सुधारित गुणदान यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मूळ दस्तऐवज तपासणी व मुलाखती करीता उमेदवारांची सुधारित यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - उमेदवारांनी सोडवलेल्या प्रश्नोत्तर पत्रिका

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - दिनांक- १२-०१-२०२० रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची अन्सर्की व गुणदान तक्ता

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - शुध्दीपत्रक - पुनर्पडताडणी अंती पात्र उमेदवार यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र == पात्र उमेदवारांची यादी व आसन क्रमांक == अपात्र उमेदवारांची यादी

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Outside State- Chattisgadh) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत शिक्षकांचे ओळखपत्र तयार करून गट स्थरावर वितरित करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Within State) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला यांच्या तपासणी पथकाद्वारे करण्यात आलेल्या केंद्र शाळा तपासणीचे अहवाल

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - अर्जाचा नमुना (सुधारित)

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - शुध्दीपत्रक

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - जाहिरातअर्जाचा नमुना

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - जाहिरात व अर्जाचा नमुना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना दि.-16/12/2019

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना मुलाखती करीता दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

.पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील प्राप्त गुण यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेपांतर्गत परीक्षेस पात्र उमेदवार यादी -11-12-2019

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - उमेदवारांकरिता सूचना -11-12-2019

बांधकाम विभाग जि. प.अकोला अंतर्गत ई - निविदा सूचना क्र. ०७ सन 2019-20

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती- लेखी परीक्षेकरिता पात्र/अपात्र यादी व आक्षेप नोंदणी सूचना

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पदभरती कार्यक्रम वेळापत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औषधे खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत दि.19/11/2019

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि. प. अकोला अंतर्गत वाहन भाड्याने घेणे बाबत इ -निविदा सूचना

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत वातानुकूलित शयनयान (आरामदायी) खाजगी बस भाडेतत्वावर घेणे बाबत

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात शुध्दीपत्रक - ११-११-२०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात २०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०१९ अर्जाचा नमुना

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना निवड यादी २०१९-२०... जिल्हा कृषी अधिकारी जि. प. अकोला

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) जि. प. अकोला - ई-निविदा सुचना क्र ०६ सन २०१९-२० बाबत

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत आदर्श साधन व्यक्तींची माहिती सादर करणे बाबत

वित्त व लेखा विभाग, जि प अकोला - सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ मंजूर करणे बाबत

उमेद - पदभरती अंतर्गत प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण

Umed Akola Recruitment Process Notification Dated 23 Sept 2019

"पुष्प सदन" प्रस्तावित जिल्हा परिषद भवन अकोला - प्रारूप आराखडा

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत प्रयोगशाळा /साहित्य खरेदी करीत दरपत्रक मागणी सूचना

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरतीबाबत

आश्वासित प्रगती योजना प्रथम, द्वितीय व तृतीय लाभाकरिता प्रास्तावित यादीवर आक्षेप नोंदणी बाबत

सन - २०१८-१९ करीता मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेतील मंजिरी कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता बाबत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदभरती- निवड व प्रतीक्षा यादी

Notfication About Umed Akola contractual Cluster Coordinator & Shuddhipatrak about Shipai Taluka OBC Category

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि १६/०९/२०१९ रोजी मुलाखती करिता १:५ उमेदवाराची यादी

समाजकल्याण विभाग जि. प. अकोला अंतर्गत २०% सेंस फंड मधून वाहन चालक प्रशिक्षण योजने करीत दरपत्रक मागणी

नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम यादी -२०१९

ग्रामसेवक संवर्गातून ग्राम विकास अधिकारी पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी (पंचायत)/(कृषी) पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रभाग समन्वयक संवर्गाची मुलाखती करीता प्रवर्ग निहाय यादी

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रवर्ग निहाय निवड व प्रतीक्षा यादी

C.S. Office akola-Web Publish (Calling Quotation for Purchase of Medicine)

MSRLM अंतर्गत विविध पदे भरणे बाबत (परीक्षेचा निकाल )

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान तालुका अकोट अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात )

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुन्या वाहनांच्या हर्र्रासी बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्ग त विविध पदभरती अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी-2019

पंचायत विभाग अंतर्गत विविध कामे मंजुरी आदेश २०१९

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८ चा निकाल (अकोला)

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्त्यांची यादी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरती बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अधिनस्त रुग्णालयांची औषधी/साहित्य खरेदी बाबत ई-दरपत्रक सूचना दि. २०/०८/२०१९

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - पात्र / अपात्र यादी

पंचायत समिती पातूर अंतर्गत तालुका/समूह/ग्राम साधन व्यक्तींची निवड करण्याबाबत

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजना मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अंतर्गत प्रशिक्षण संच खरेदी तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये आवश्यक उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करीत दारपत्रके मागणीबाबत

जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्ष सन २०१८-१९ चे लेखापरीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणे बाबत

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी -2019

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी-2019

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प.अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

जि.प. अकोलाचे संकेतस्थळ नव्याने तयार करणे करीता दरपत्रक मागणी सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र जि.प.अकोला अंतर्गत विविध साहित्य खरेदी/सेवा पुरवणेबाबत दरपत्रके मागणी

राष्‍ट्रीय असंसर्गजन्‍य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत DEIC पदभरती जाहिरात

अनुकंपा तत्त्वावरील निवडीकरिता उपलब्ध पदानुसार पात्रता यादी व सूचना

मोबाइल मेडिकल युनिट (MMU) माहे जून २०१९ चे अगाऊ वेळापत्रक

जाहीर लिलाव सूचना - कृषी विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत अंगणवाडी तपासणी बाबत

विभाग निहाय वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019

दि.25/04/2019 रोजीच्या तक्रार निवारण महाशिबीर बाबत प्राप्त तक्रार यादी (सा. प्र. वि.)

जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत गट -क मधील सरळ सेवा भरतीसाठी ऑन लाईन अर्ज मागणी मुदतवाढ देणे बाबत

जि. प. अकोला अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९ जाहिरात मधील सुधारणेबाबत

ज्ञापन जोडपत्र १ ते ४ चे अनुषंगाने प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेत झालेल्या बदलाबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला अंतर्गत विविध औषधी खरेदी करणे बाबत ई-दरपत्रक सूचना

अर्थ विभाग , जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त

सामान्य विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त व आदेश

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक माहिती, चालू घडामोडी, फोटोज व बातम्यांकरिता आमच्या Facebook पेज ला भेट द्या