जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 

 

 

महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत x-ray करिता दरपत्रक मागणी सूचना

ग्राम पंचायत कर्मचारी 10 टक्के पदभरती सन 2023 तात्पुरती निवड यादी
उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान (MSRLM), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत अकोला, बार्शिटाकळी या 2 तालुक्यात एकात्मिक शेती प्रभाग (IFC) प्रकल्पांतर्गत IFC Block Anchor (2 पद) व Senior CRP (वरिष्ठ समुदाय संसाधन व्यक्ती) (एकूण 06 पद-बार्शिटाकळी-03 पदे, अकोट-03 पदे) या दोन्ही पदाकरिता दि.31/10/2023 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला आयुष कार्यक्रम अंतर्गत तालुका स्तरावर आयुष आरोग्य वर्धिनी केंद्राकरिता योग प्रशिक्षक जाहिरात 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत भोजन पुरवणे बाबत दरकार सुचना

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमा करिता वाहन भाड्याने घेणेबाबत दरपत्रक सूचना

सरळसेवा पदभरती 2019 रद्द झाल्याने उमेदवारांना परिक्षा शुल्क परत करण्यासंबधात जाहीर प्रकटन

---------------------------------------------------------------------------------------------

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील आक्षेपांती उमेदवारांची अंतिम पात्र अपात्र यादी

जिल्हा शलय चिकित्सक कार्यालय अकोला एन.सी.डी. कार्यक्रम सण 2023 - 24 करिता वाहन उपलब्धतेबाबत जाहिरात दि.14.07.2023 

कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला -राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम  स न २०२३-२४ करिता वाहन उपलब्धतेबाबत  जाहिरात दि. १०-०७-२०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जि. प अकोला अंतर्गत दिनांक ०६/०८/२०२२ रोजी प्रकाशित विविध पदांच्या जाहिरात मधील उमेदवारांची अंतिम पात्र अपात्र यादी. दिनांक -26-06-2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात दि. १०/०६/२०२३

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या STAFF NURSE, MPW उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.17/04/2023 सोमवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) walk in interview advertisement dt.17-04-2023

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या Medical Officer, STAFF NURSE, MPW उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.06/04/2023 गुरुवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या Medical Officer उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता दि.२४/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी उपस्थित राहणे बाबत

 

आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दिनांक १३/०३/२०२३ रोजी समुपदेशन करीत यादी

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दिनांक ०३/०३/२०२३ शुक्रवार रोजी समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देणे करिता उपस्थित राहणे बाबत

अनुकंपा अंतिम निवड सुची 2023- ( सर्व उमेदवार यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी 3 वाजता जि.प. अकोला येथे समुपदेशनाकरीता उपस्थित रहावे)

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला - माता आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. १६-०२-२०२३

NQAS Programme - PSS(IPD OPD) Analysis Form , ESS form, SOP, POLICY ची छपाई करनेकरिता दर पत्रक सूचना प्रकाशित करणेबाबत 22-23

सामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा तात्पुरती निवड यादी दिनांक 2.2.2023

जिल्हा शल्यचीकीत्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत -Psychology Material Purchasing बाबत जाहिरात- दि. २७-०१-२०२३

गट ड मधुन गट क पदावर समावेशन केलेल्या कर्मचा-यांची तात्पुरती निवड यादी

स्वछ भारत मिशन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट (PWMU) बाबत जाहिरात दि.१०/०१/२०२३

गट ड मधुन गट क मध्ये समावेश बाबत अंतिम प्रतिक्षा सुची

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट क) (जुलै 2022)

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा यादी (गट ड) (जुलै 2022)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रकाशित करण्यात जाहीरात उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW उमेदवारांची अंतिम निवड यादी.

आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठी रिक्त पदे

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)- आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांची जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत खाजगी एक्स-रे सेंटर कडून डिजिटल एक्स-रे काढण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीने दरपत्रके मागविणे बाबत.

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- शुद्धिपत्रक -दि.०९/०९/२०२२

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- प्राप्त अर्ज छाननी यादी -दि.०५/०९/२०२२

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - आंतरजिल्हा बदलीने जि .प. अकोला मध्ये येण्याकरिता अंगणवाडी पर्येवेक्षीका यांची प्राप्त अर्जानुसार जेष्ठता यादी

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदाची जाहिरात बाबत शुद्धिपत्रक दिनांक ०८/०८/२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात दिनांक-०५-०८-२०२२

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची अंतिम पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी दि. २९-०७-२०२२

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची संभाव्य पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत योजनेचे लेखापरीक्षण करणे करिता सनदी लेखापरीक्षकाची (CA) नियुक्ती करणेबाबत सूचना -दि-०६-०७-२०२२

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला, SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मुलाखतीस पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी - दि. ०५-०७-२०२२

जिल्हा शल्याचीकीत्सक कार्यालय अकोला SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती बाबत सूचना व पात्र/अपात्र यादी दि- ३०-०६-२०२२ 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदभरती - शुद्धिपत्रक सूचना दि.-२७-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध पदोन्नती बाबत निवड यादी व सूचना दि-१५-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त पदांची यादी दि-१५-०६-२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात 

शिक्षण विभाग - पदोन्नती विचार क्षेत्रात येणारे तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी वरील आक्षेप

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी यांची माहिती (जि. प. अकोला )

SDRF फंड अंतर्गत ६ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात दि. १२-०५-२०२२

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत बदली प्रक्रिया २०२२ बाबात यादी

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत वाहन लिलाव सूचना

एन. सी. डी. कार्यक्रम सन 2022 - 23 करिता मासीक भाडे तत्वावर वाहन उपलब्ध करणे करिता ई दरपत्रक प्रकाशीत करण्यात येत आहे  

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - विद्या मंदिर फार्म मौजे हाता व निंबी (मालोकार) येथील जिल्हा परिषद मालकीच्या जमीन ठेक्याने देण्याकरिता जाहीर लिलाव सूचना

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक माहिती, चालू घडामोडी, फोटोज व बातम्यांकरिता आमच्या Facebook पेज ला भेट द्या