जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

 

"पुष्प सदन" प्रस्तावित जिल्हा परिषद भवन अकोला - प्रारूप आराखडा

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत प्रयोगशाळा /साहित्य खरेदी करीत दरपत्रक मागणी सूचना

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरतीबाबत

आश्वासित प्रगती योजना प्रथम, द्वितीय व तृतीय लाभाकरिता प्रास्तावित यादीवर आक्षेप नोंदणी बाबत

सन - २०१८-१९ करीता मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेतील मंजिरी कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता बाबत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदभरती- निवड व प्रतीक्षा यादी

Notfication About Umed Akola contractual Cluster Coordinator & Shuddhipatrak about Shipai Taluka OBC Category

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि १६/०९/२०१९ रोजी मुलाखती करिता १:५ उमेदवाराची यादी

समाजकल्याण विभाग जि. प. अकोला अंतर्गत २०% सेंस फंड मधून वाहन चालक प्रशिक्षण योजने करीत दरपत्रक मागणी

नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम यादी -२०१९

ग्रामसेवक संवर्गातून ग्राम विकास अधिकारी पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी (पंचायत)/(कृषी) पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रभाग समन्वयक संवर्गाची मुलाखती करीता प्रवर्ग निहाय यादी

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रवर्ग निहाय निवड व प्रतीक्षा यादी

C.S. Office akola-Web Publish (Calling Quotation for Purchase of Medicine)

MSRLM अंतर्गत विविध पदे भरणे बाबत (परीक्षेचा निकाल )

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान तालुका अकोट अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात )

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुन्या वाहनांच्या हर्र्रासी बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्ग त विविध पदभरती अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी-2019

पंचायत विभाग अंतर्गत विविध कामे मंजुरी आदेश २०१९

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८ चा निकाल (अकोला)

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्त्यांची यादी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरती बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अधिनस्त रुग्णालयांची औषधी/साहित्य खरेदी बाबत ई-दरपत्रक सूचना दि. २०/०८/२०१९

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - पात्र / अपात्र यादी

पंचायत समिती पातूर अंतर्गत तालुका/समूह/ग्राम साधन व्यक्तींची निवड करण्याबाबत

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजना मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अंतर्गत प्रशिक्षण संच खरेदी तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये आवश्यक उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करीत दारपत्रके मागणीबाबत

जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्ष सन २०१८-१९ चे लेखापरीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणे बाबत

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी -2019

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी-2019

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प.अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

जि.प. अकोलाचे संकेतस्थळ नव्याने तयार करणे करीता दरपत्रक मागणी सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र जि.प.अकोला अंतर्गत विविध साहित्य खरेदी/सेवा पुरवणेबाबत दरपत्रके मागणी

राष्‍ट्रीय असंसर्गजन्‍य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत DEIC पदभरती जाहिरात

अनुकंपा तत्त्वावरील निवडीकरिता उपलब्ध पदानुसार पात्रता यादी व सूचना

मोबाइल मेडिकल युनिट (MMU) माहे जून २०१९ चे अगाऊ वेळापत्रक

जाहीर लिलाव सूचना - कृषी विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत अंगणवाडी तपासणी बाबत

विभाग निहाय वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019

दि.25/04/2019 रोजीच्या तक्रार निवारण महाशिबीर बाबत प्राप्त तक्रार यादी (सा. प्र. वि.)

जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत गट -क मधील सरळ सेवा भरतीसाठी ऑन लाईन अर्ज मागणी मुदतवाढ देणे बाबत

जि. प. अकोला अंतर्गत सरळसेवा भरती २०१९ जाहिरात मधील सुधारणेबाबत

ज्ञापन जोडपत्र १ ते ४ चे अनुषंगाने प्रत्यक्ष सुनावणीच्या तारखेत झालेल्या बदलाबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला अंतर्गत विविध औषधी खरेदी करणे बाबत ई-दरपत्रक सूचना

अर्थ विभाग , जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त

सामान्य विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत पदोन्नती इतिवृत्त व आदेश

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक माहिती, चालू घडामोडी, फोटोज व बातम्यांकरिता आमच्या Facebook पेज ला भेट द्या