जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

स्थायी समिती , जिल्हा परिषद अकोला

 

 

स्थायी समिती, जिल्हा परिषद अकोला

अकोला जिल्हा परिषद मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष / मा. स्थायी समिती सदस्य यांची यादी

 

अ..

सन्माननीय सदस्यांचे नांव    

धारण केलेले पद

जिल्हा परिषद मतदार संघ

संपूर्ण पत्ता

संर्प (मोबाईल नंबर)

1

भोजने प्रतिभा बाप्पुराव,

मा. अध्यक्ष ,तथा सभापती स्थायी समिती जि.प. अकोला .

8 भांबेरी

मु. पो. भांबेरी ता. तेल्हारा जि. अकोला .

8668746537

2

राठोड सावित्रीबाई हिरासिंग ,

मा.उपाध्यक्ष , जि.प. अकोला

49 चोंढी

मु.पो. शोपुर ता. पातुर जि. अकोला .

9503064848

3

वडाळ पंजाबराव किसनराव,

सभापती, कृषी  व पशुसंवर्धन समिती जि.प. अकोला

16 चोहोट्टा

मु.पो. चोहाट्टा ता. ओट जि. अकोला .

9822643963

4

शिरसाट आकाश देवराव,

सभापती, समाजकल्याण समिती जि.प. अकोला

27 उगवा

मु. पो. भौरद ता. अकोला जि. अकोला .

7030777300

5

चिंचोळकर चंद्रशेखर दौलतराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

40 वाडेगाव

महात्मा फुले चौ, वाडेगाव ता.बाळापूर जि.अकोला

9422863925

6

पुंडकर गजानान गोपाळराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

12 आसेगाव बाजार

मु.आसाोंव बाजार ता.ओट जि.अकोला .

9822233418

7

अढाऊ प्रशांत नागोराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

14 वरूर

मु.पाटसुल पो.देवरी ता.ओट जि.अकोला

9850297923

8

दातकर आशिष रामरावजी

सदस्य, जि.प. अकोला .

25 दहिहांडा

मु.हिंगणी बु. पो.दहिहांडा ता.जि.अकोला .

9822712544

9

आतकड प्रकाश गंगाराम

सदस्य, जि.प. अकोला .

9 उमरा

मु.पो. बोर्डी ता.ओट जि.अकोला

9657366583

10

सुलताने ज्ञानेश्वर शंकर

सदस्य, जि.प. अकोला .

28 बाभूळगाव

मु.रामाांव पो.पळसो बढे, ता.जि.अकोला .

8788223109

11

राठोड रायसिंग  रामराव

सदस्य, जि.प. अकोला .

44 जनुना

मु.पो.वडाळा ता.बार्शिटाळी जि.अकोला .

9689283747