जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विभाग
लघु पाटबंधारे विभाग
विभाग प्रमुखाचे पदनाम जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री मंगेश काळे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2435452
विभागाचा ईमेल eemizpakola@rediffmail.com