जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
विभाग प्रमुखाचे पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री सुरज वि. गोहाड
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2436938
विभागाचा ईमेल dyceogzpakola@gmail.com

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या हया दिनांक1/5/1962पासुन अस्तित्वात आल्या आहे. त्या अगोदर जनपद सभा अस्तित्वात होत्या. जिल्हा परिषदेतर्गत हा विभाग अत्यंत महत्वाचा असुन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हापरिषदेचे सचिव म्हणुन काम पाहतातप्रशासन विभागाच्या दृष्टीने लिपीकवर्गीय कर्मचा-याच्या सेवे बाबतची कार्यवाही केली जाते. तसेच विविध विभागांतील कर्मचा-याच्या बदल्या, पदोन्नती नेमणुका बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो व मार्गदर्शन केले जाते. तद्वतच वाहन, भ.नि.नि. लेखा परीक्षण, निवृत्ती वेतन, खाते चौकशी, गोपनीय अहवाल, बजेट बाबतची सर्व प.स.व सा.प्र.वि. चे संबंधात कामे पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'साप्रविं' व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार व भत्ते व सेवे संबंधीची कामे पाहण्यात येतात. तसेच व रचना व कार्यपध्दतीची शाखे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वतीने सर्व विभागांचे व प.स.चे निरिक्षणचे काम पार पाडली जातात. तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील परिषद शाखा हि जि.प. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभा बोलवीणे व त्याचा कार्यवृत्तांत तयार करणे आदी बाबी हाताळतात.
 
कार्यालयीन आस्थापना
अधिक्षक-2, व.स.सांख्यीकी-1, व.स.-9, कनिष्ठ सहा-10, लघुलेखक-3, वाहनचालक- वाहनांचे संख्येनुसार, हवालदार-1, नाईक-1,परिचर-10
अंतर्गत आस्थापना
अक्र संवर्ग मंजुर पदे
1 शाखाधिकारी 14
2 अधिक्षक 23
3 वरिष्ठ सहायक 94
4 कनिष्ठ सहायक 236
5 विस्तार अधिकारी 'सांख्यिकी' 09
6 वरिष्ठ सहायक 'सांख्यिकी' 08
7 लघु लेखक 'उच्च श्रेणी' 02
8 लघु लेखक 'निम्न श्रेणी' 03
9 लघु टंक लेखक 04
10 वाहन चालक 81
11 परिचर 433
 
जिल्हा परिषद
मा. पदाधिकारी व अधिकारी यांना जि.प. ने बोलविलेल्या दरमहा होणारे स्थायी समिती सभेत तद्वतच तिन महिण्यातुन बोलविलेल्या सर्वसाधारण सभेत हजर राहावे लागते. स्थायी समिती सभे करीता जे त्यांची समितीचे सदस्य आहे त्यांना सुध्दा बोलविण्यात येते. तसेच सर्व साधारण सभेकरिता सर्व जि.प. सदस्यांना बोलविल्या जाते सभे पुढे ठेवण्यात आलेले विषय चर्चील्या जावून ठराव पारीत केल्या जातात. तसेच प्रत्येक विभागाचे विषय समित्या असुन त्यांचे काम संबंधीत विभाग प्रमुखाकडे सोपविले आहे. विषय समितींच्या सभेत संबंधीत पदाधिका-यांना बोलविल्या जाते, व सदर्हु सभामहिण्यातुन एकदा बोलविली जाते.
पंचायत समिती
पंचायत समितीचे पदाधिकारी पंचायत समिती अंतर्गत विकासाची कामे हाती घेउुन ती पार पाडण्याची कार्यवाही करतात. उपसभापती हे सभापतीचे कामाला हातभार लावतात.