जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विभाग
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग
विभाग प्रमुखाचे पदनाम प्रकल्प संचालक
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री सुरज वि. गोहाड (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2411578
विभागाचा ईमेल pddrda_akola@yahoo.co.in