जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विभाग
संगणक/ माहीती व तंत्रज्ञान विभाग
विभाग प्रमुखाचे पदनाम संगणक कक्ष प्रमुख
विभाग प्रमुखाचे नाव श्री विशाल जगदीशप्रसाद उपाध्याय (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2443363
विभागाचा ईमेल vishal_upadhyay@akolazp.gov.in

जि.प. अंतर्गत संगणक कक्षाद्वारे संगणकीकरण करतांना शासनाकडून प्राप्त जि.प. कामकाजाशी संबंधीत सॉफटवेअर कार्यान्वीत करण्यांत येतात. प्रामुख्याने युनिक्सवेअर या सिस्टीमवर सन. 1998 पासुन जि.प. मधील सर्व विभाग व पंचायत समिती वेतन देयके, जि.प.अकाउन्टींग सिस्टीम, भविष्य निर्वाह निधी, धनादेश ताळमेळ, ईत्यादी कर्मचारी कामकाज करीत आहेत. तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, श्री संजय देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली यशस्वी कार्यवाही सुरु झाली. तसेच विंडोबेस प्रणालीचा वापर करतांना सन 2002.03 मध्ये एकूण 11 विभाग नेटवर्कींगच्या जाळयाने मुख्य सर्व्हरशी एकुण 50 संगणकासह जोडणीचा प्रकल्प पुर्ण झाला. नेटवर्कींगवर आधारीत विंडोबेस अकॉउटींग पॅकेज, तसेच महानेट व इंटरनेट ई-मेल सुविधा विनादुरध्वनी सर्व विभागांना उपलब्ध केली आहे. त्याचप्रमाणे विंडोबेस सॉफटवेअर वेतन देयके, रेकॉर्ड मेंटनन्स, टपाल सॉफटवेअर, बी.पी.एल. सर्व्हे. रुरल सॉफट,आस्थापना प्रणाली, व ऑन लाईन माहिती बाबतचे सॉफटवेअर चा वापर सुरु आहे. वेबसाईट तयार करतांना शासनाच्या संगणकीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जि.प. व पं.स. संगणकीकरणा संबंधी होणारी संपुर्ण कार्यवाही व त्यावरील नियंत्रणाची जबाबदारी संगणक कक्ष प्रमुख तथा ईडीपी मॅनेजर यांचेवर सोपविण्यात आलेली आहे.
 
युनिक्सबेस सॉफटवेअर:- सन 1998 पासुन सदर सिस्टीम द्वारे खालील सॉफटवेअर आजमितीसही कार्यान्वीत आहेत.
 1. वेतनदेयक सॉफटवेअर:- जिल्हापरिषद अंतर्गत एकुण 39 विभागामार्फत जि.प. व पंचायत समिती कार्यालयीन कर्मचारी एकुण 2150 यांचे माहवार वेतन देयके तयार करण्यांची कार्यवाही सदर सॉफटवेअर द्वारे करण्यांत येते.
 2. निवृत्ती वेतन देयक:- जि.प. अंतर्गत एकुण 3416 निवृत्तीवेतनधारकांची वेतन देयके याद्वारे दरमहा बँकलिस्टसह तयार करण्यांत येतात.
 3. राजपत्रित अधिकारी वेतन देयक:- जि.प.अंतर्गत सर्व राजपत्रित अधिका-यांची वेतन देयके दरमहा सदर सॉफटवेअरद्वारे तयार केली जातात.
 4. प्राथमिक शिक्षक वेतनदेयक:- या जि.प. अंतर्गत कार्यरत सर्व एकुण 3625 प्राथमिक शिक्षकांची वेतनदेयके दरमहा सदर सॉफटवेअर द्वारे तयार करण्यांची कार्यवाही केली जाते.
 5. जि.प.अकॉन्टींग सिस्टीम:- एन.आय.सी. ने तयार केलेले सदर सॉफटवेअर अत्यंत उपयुक्त असुन याद्वारे जि.प. मघील हस्तांतर व अभकिरण योजनेचे एकुण 520 व जि.प. स्वउत्पन्नाचे 178 योजनांचे लेखांकन केल्या जाते. याद्वारे जि.प. व पं.स. चेजमा व खर्चाचे लेखांकन करतांना नमुना 13,14,15,19,21, दरमहा प्राप्त होतात. वाषर्कि लेखा तयार करण्यांची कार्यवाही याद्वारे केली जाते. सदर अहवाल प्रमाणकांचा भरणा केल्यानंतर बाबनिहाय प्राप्त होतात.
 6. आर.डी. व बँक रिकसॉयलेशन:- या सॉफटवेअर द्वारे कार्यालयीन कर्मचा-यांचे आर.डी. ची लिस्ट प्राप्त होते. तसेच धनादेश ताळमेळ, वितरीत व अवितरीत धनादेशाची यादी याद्वारे उपलब्ध होते.
 7. भविष्य निर्वाह निधी लेखे:- जिल्हापरिषद अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एकुण 5900 यांची भविष्य निर्वाह निधी लेखे सदर सॉफटवेअरद्वारे सन 1998 पासुन ठेंवण्यांत येतात.
 8. इतर विभाग:- बालकल्याण विभ।ग, कृषि विभ।ग यांचे सॉफटवेअर वर कामकाज केले जाते.
 
विण्डोबेस सॉफटवेअर:-
 1. संगणीकृत लेखा प्रणाली:- या जिल्हापरिषदे मध्ये संगणीकृत लेखा प्रणाली हे विण्डोबेस सॉफटवेअर मागील वर्षापासुन नेटवर्कीग तत्वावर कार्यान्वीत करण्यांत आले आहे. यामुळे विभागांकडुन वित्त विभागांस प्राप्त होणारीदेयके संगणकद्वारे प्राप्त होतात. व त्यावर पुढील कार्यवाही वित्त विभ।ग ऑनलाईन संगणकावर करते.
 2. बी.पी.एल. सर्व्हे:- या जिल्हापरिषदेने सदर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध माहिती प्राप्त सॉफटवेअर द्वारे संगणकीकृत करण्यांची कार्यवाही यशस्वीरित्या पुर्ण केली आहे.
 3. रेकॉर्ड मेन्टनन्स:- एनआयसी कडुन प्राप्त सदर सॉफटवेअर वर कार्यालयाचे अभीलेखा भरण्यांची कार्यवाही सर्व विभागांनी पुर्ण केली आहे.
 4. वेतन देयक प्रणाली :- याद्वारे जि.प. व पं.स. अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन देयके त्या त्या विभागांकडील संगणकावर दरमहा तयार केली जातात.
 5. कृषि विभाग व बालकल्याण विभाग:- सदर विभागांची प्राप्त सॉफटवेअरवर नोदणीकृत संस्थ। व दरमहा प्रागतिक अहवाल पाठविण्यांची कार्यवाही केली जाते.
 6. जि.प.व पं.स. नेटवर्कीग:- 11 वा वित्त आयोगातुन जिल्हापरिषदेतर्गत एकुण 10 विभागांना नेटवर्कीगद्वारे जोडण्यांची कार्यवाही झाली आहे. यामुळे विभागांकडील 32 संगणक मुख्य सर्व्हरशी जोडण्यांत आले आहे. व भविष्यात 70 संगणक जोडण्यांची व्यवस्था करण्यांत आली आहे. याद्वारे संगणीकृत लेखा प्रणाली सॉफटवेअर  कार्यान्वीत आहे.
 7. तसेच पंचायत समिती कार्यालयांचे सुध्दा नेटवर्कीग करण्यांत आले आहे. पं.स.कडे उपलब्ध 1 सर्व्हर, 5 संगणक नेटवर्कीग द्वारे जोडण्यांची कार्यवाही पुर्ण झाली आहे.
 8. महानेट/ इटरनेट सुविधा:- जिल्हापरिषदेतंर्गत मुख्यालयी सर्व विभागांना महानेट व इंटरनेट सुविधा विनादुरध्वनी उपलब्ध करुन देण्यांत आली आहे. यामुळे सर्व विभाग महानेटचा वापर करीत असुन शासकिय माहिती व पत्रव्यवहार पाठविणे व प्राप्त करणे अत्यंत सुलभ व जलद झाले आहे.
 9. ऑनलाईन रिपोर्टीग:- शासनाचे उपलब्ध सॉफटवेअरवर खालील माहिती ऑनलाईन दररोज/दरमहा पाठविण्यांत येते.
  • a. प्रधानमंत्री सडक योजना सॉफटवेअर वर दरमहा ऑनलाईन माहिती सादर
  • b. कृषि विभागाची रेनवॉटर रिपोटीग
  • c. संपुर्ण स्वच्छता अभियानातर्गत दरमहा रिर्पोटींग
  • d. महात्मा ज्योतीबा फुले जलसंधारण अभियानातर्गत माहिती पाठविणे.
  • e. जलस्वराज्य योजनेची माहिती ऑनलाईन पाठविण्यात येते.
 
संगणक कक्षामध्ये खालीलप्रमाणे हार्डवेअर/ सॉफटवेअर ची स्थिती आहे.
उपलब्ध हार्डवेअर:
 1. युनिक्सवेअर 2.01 -1 सर्व्हर 8 टर्मिनल.
 2. विंडो - 2000 -1 सर्व्हर XEOM
 3. प्रिंटर - 3
 4. वातानुकूलीत यंत्र - 2
 5. स्कॅनर - 1
 6. सिडी-रायटर - 1
 7. संगणक संच / प्रिंटर – सर्वविभाग / पंचायत समिती.
 8. नेटवर्कींग - 75 नोडस
उपलब्ध सॉफ्टवेअर :
विंडोज-९८, विंडोज-२०००, विंडोज-xp, विंडोज-७, विंडोज-१०, एमएस ऑफीस - 97, लोटस, युनिक्स वेअर, Linux, Shree-lipi, ISM-Office, Windows-XP, Office-2007, SQL-Server.
 
जि.प. व पं.स. कडे उपलब्ध हार्डवेअर ची स्थिती
जि.प.व पं.स.कडे उपलब्ध हार्डवेअर ची स्थिती संगणक प्रिटर यु.पी.एस.
जि.प.मुख्यालय व एकुण 13 विभाग 78 50 8
पंचायत समिती एकुण 7 7 सर्व्हर व 45 संगणक संच 32 7