जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचे नाव व संपर्क

 

 

अ.क्र.

पंचायत समिती चे नाव

गटविकास अधिकारी यांचे नाव

पदनाम

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक

१.

अकोला

श्री राहुल शेळके

गटविकास अधिकारी (प्र.), पंचायत समिती अकोला

०७२४-२४१०१८७

२.

अकोट

श्री किशोर शिंदे

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोट

०७२५८-२२२६०८

३.

बाळापुर

श्री सुक्रे

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती बाळापुर

०७२५७-२२२१२५

४.

बार्शिटाकळी

श्री किशोर काळपांडे

गटविकास अधिकारी (प्र.), पंचायत समिती बार्शिटाकळी

०७२५५-२४२०३२

५.

मूर्तिजापूर

श्री बाळासाहेब बायस

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती मूर्तिजापूर

०७२५६-२४३४३३

पातूर

श्री राहुल शेळके

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पातूर

०७२५४-२४३२२४

७.

तेल्हारा

श्री भरत चव्हाण

गटविकास अधिकारी (प्र.), पंचायत समिती तेल्हारा

०७२५८-२३१२२९