जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

घरकुल योजना

अधिक माहिती

संपूर्ण स्वच्छता मिशन

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

मा.गांधी १५० वर्षे

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

थोडक्यात अकोला

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

 • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुबेच्छा

  मा. श्री जितेंद्र पापळकर
  जिल्हाधिकारी अकोला

 • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.

  मा.आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.)

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अकोला
 • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला श्री आयुष प्रसाद (भा.प्र.से.) यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्त्वाचे

________________________________________________________________ _________________________________________________________________

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती- लेखी परीक्षेकरिता पात्र/अपात्र यादी व आक्षेप नोंदणी सूचना

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पदभरती कार्यक्रम वेळापत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औषधे खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत दि.19/11/2019

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जि. प. अकोला अंतर्गत वाहन भाड्याने घेणे बाबत इ -निविदा सूचना

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत वातानुकूलित शयनयान (आरामदायी) खाजगी बस भाडेतत्वावर घेणे बाबत

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात शुध्दीपत्रक - ११-११-२०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात २०१९

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०१९ अर्जाचा नमुना

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना निवड यादी २०१९-२०... जिल्हा कृषी अधिकारी जि. प. अकोला

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम ) जि. प. अकोला - ई-निविदा सुचना क्र ०६ सन २०१९-२० बाबत

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत आदर्श साधन व्यक्तींची माहिती सादर करणे बाबत

वित्त व लेखा विभाग, जि प अकोला - सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ मंजूर करणे बाबत

उमेद - पदभरती अंतर्गत प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण

Umed Akola Recruitment Process Notification Dated 23 Sept 2019

"पुष्प सदन" प्रस्तावित जिल्हा परिषद भवन अकोला - प्रारूप आराखडा

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय अकोला अंतर्गत प्रयोगशाळा /साहित्य खरेदी करीत दरपत्रक मागणी सूचना

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरतीबाबत

आश्वासित प्रगती योजना प्रथम, द्वितीय व तृतीय लाभाकरिता प्रास्तावित यादीवर आक्षेप नोंदणी बाबत

सन - २०१८-१९ करीता मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेतील मंजिरी कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता बाबत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदभरती- निवड व प्रतीक्षा यादी

Notfication About Umed Akola contractual Cluster Coordinator & Shuddhipatrak about Shipai Taluka OBC Category

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि १६/०९/२०१९ रोजी मुलाखती करिता १:५ उमेदवाराची यादी

समाजकल्याण विभाग जि. प. अकोला अंतर्गत २०% सेंस फंड मधून वाहन चालक प्रशिक्षण योजने करीत दरपत्रक मागणी

नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम यादी -२०१९

ग्रामसेवक संवर्गातून ग्राम विकास अधिकारी पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातून विस्तार अधिकारी (पंचायत)/(कृषी) पदोन्नती करीता पात्र / अपात्र यादी -२०१९

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रभाग समन्वयक संवर्गाची मुलाखती करीता प्रवर्ग निहाय यादी

MSRLM अंतर्गत विविध पदभरती - प्रवर्ग निहाय निवड व प्रतीक्षा यादी

C.S. Office akola-Web Publish (Calling Quotation for Purchase of Medicine)

MSRLM अंतर्गत विविध पदे भरणे बाबत (परीक्षेचा निकाल )

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान तालुका अकोट अंतर्गत विविध पदभरती जाहिरात

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुन्या वाहनांच्या हर्र्रासी बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्ग त विविध पदभरती अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी-2019

पंचायत विभाग अंतर्गत विविध कामे मंजुरी आदेश २०१९

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८ चा निकाल (अकोला)

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्त्यांची यादी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी शाखा अभियंता पदभरती बाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अधिनस्त रुग्णालयांची औषधी/साहित्य खरेदी बाबत ई-दरपत्रक सूचना दि. २०/०८/२०१९

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती - पात्र / अपात्र यादी

पंचायत समिती पातूर अंतर्गत तालुका/समूह/ग्राम साधन व्यक्तींची निवड करण्याबाबत

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजना मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत विविध योजनांची मंजूर लाभार्थी यादी २०१९

जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला अंतर्गत प्रशिक्षण संच खरेदी तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये आवश्यक उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करीत दारपत्रके मागणीबाबत

जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्ष सन २०१८-१९ चे लेखापरीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणे बाबत

कृषी विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी -2019

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत विविध योजना पात्र लाभार्थी यादी-2019

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जि.प.अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

जि.प. अकोलाचे संकेतस्थळ नव्याने तयार करणे करीता दरपत्रक मागणी सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला - कंत्राटी पद भरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र जि.प.अकोला अंतर्गत विविध साहित्य खरेदी/सेवा पुरवणेबाबत दरपत्रके मागणी

राष्‍ट्रीय असंसर्गजन्‍य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहीरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत DEIC पदभरती जाहिरात

अनुकंपा तत्त्वावरील निवडीकरिता उपलब्ध पदानुसार पात्रता यादी व सूचना

जाहीर लिलाव सूचना - कृषी विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत अंगणवाडी तपासणी बाबत

विभाग निहाय वास्तव्य जेष्ठता यादी 2019

 

_______________________________________________________________ __________________________________________________________________