जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

 

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

 

घरकुल योजना

अधिक माहिती

संपूर्ण स्वच्छता मिशन

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

मा.गांधी १५० वर्षे

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

थोडक्यात अकोला

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुबेच्छा

    मा. श्री जितेंद्र पापळकर (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-२०-०१-२०२१

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्रं. ०६ सन २०२०-२१, दि-२०/०१/२०२१

राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत YELLOW LINE CAMPAINING करीता नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता दरपत्रके मागणी सूचना दि. १८-०१-२०२१

सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. अकोला अंतर्गत अनुकंपा भरती प्रक्रिया (उर्वरित १० टक्के)अंतिम निवड यादी दिनांक - १५ जानेवारी २०२१ 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला (NPHCE) अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला प्रेरणा प्रकल्प अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेष तज्ञ यांचे रिक्त पदांकरिता दि २८/१२/२०२० रोजी जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकाशित जाहिरात व अर्जाचा नमुना दि २२ डिसेंबर २०२० नुसार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रिक्त कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि. २२-१२-२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दरपत्रक मागणी बाबत सूचना दि. २१-१२-२०२०

दि ०८/१२/२०२० रोजी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे पदस्थापनेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी व सूचना पत्र दि. ०७-१२-२०२०

समुदाय आरोग्य अधिकारी Exit Exam उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थी यांचे पदस्थापनेकरिता समुपदेशन बाबत सूचना दि.-०४-१२-२०२०

अनुकम्पा निवाड प्रक्रिया २०२० :- तात्पुरत्या निवड यादीवर दिनांक ११ डिसेम्बर २०२० रोजी पर्यंत आक्षेप मागविण्यासाठीची यादी

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत Mannequins- Mamanatalie, Neonatalie व Priminatalie खरेदी करणे करीत दरपत्रके मागविणे बाबत दिनांक- २७/१०/२०२०

शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट १९९६ नुसार गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्ती शैक्षणिक पात्रतेनुसार व रिक्त पदानुसार "निवड यादी" प्रसिद्ध करणे

अनुकंपा तत्वावर नियुक्त परिचर यांना गट की संवर्गात सामावुन घेणेबाबत दि. १३/१०/२०२०

गट ड मधून गट क या संवर्गात नियुक्ती करीत प्रलंबित प्रकरणांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत दि. १३/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ करिता Humidifier व आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०७/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत COVID -१९ आजाराने ग्रस्त रुग्णांकरिता आवश्यक औषधी खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना दि. ०५-१०-२०२०

मूळ दस्तऐवज तपासणी करीता अनुकंपा उमेदवारांची यादी दि. ०१/१०/२०२०

अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात उमेदवारांना सूचना दि. ०१/१०/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधी खरेदी करणे करीत दारपत्रके मागणी बाबत सूचना दि. २८/०९/२०२०

गट ड मधुन गट क या संवर्गात नियुक्ती करीता प्रलंबित प्रकरणांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार Medical Officer RBSK, Dialysis Technician, Statistical Assistant, Pharmacist, ANM, Asha Block Facilator, Immunization Filed Moniter, Social Worker (NMHP) या पदाकरिता पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी व निवड यादी दि.23/09/2020

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि ०५ मार्च २०२० व दि १२ जून २०२० रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार उमेदवारांची अंतिम पात्र यादी - दि.23/09/2020

महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब पदोन्नती साठी पात्र सहायक प्रशासन अधिकारी व विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची सन २०१७,२०१८ व २०१९  जेष्ठता यादी. मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे कडे आक्षेप सादर करायचा शेवटचा दिनांक २५/९/२०२० 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कुरियर सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत Serum Magnesium(Mg)Test सेवेकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत सूचना दि. १८/०९/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विधी सेवेकरिता पॅनल वर निवड केलेल्या विधिज्ञानची यादी दि. ०४/०९/२०२०

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार  निश्चित करणे बाबत ई निविदा करीत जाहिरात

आरोग्य विभाग जी प अकोला अंतर्गत विविध प्रकारचे साहित्य छपाई दर व पुरवठादार निश्चित करणे बाबत ई निविदा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची अंतिम पात्र / अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार ANM (Lactation Management Unit) पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार आशा गटप्रवर्तक पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक १२ जून २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत शेतीउपयोगी खते/ बियाणे पुरवणे योजना अंतर्गत लाभार्थी यादी दि. १८/०८/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत पात्र/अपात्र यादी दि. १७/०८/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker-MNHP) उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत प्रशासकीय / विनंतीने स्थानांतरण बाबत सूचना व अंतिम पात्रता / जेष्ठता यादी २०२० दि. २३/०७/२०२०

 

VISITORS COUNT ::