जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

 

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

 

घरकुल योजना

अधिक माहिती

संपूर्ण स्वच्छता मिशन

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

मा.गांधी १५० वर्षे

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

थोडक्यात अकोला

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुबेच्छा

    मा. श्री जितेंद्र पापळकर (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत प्रशासकीय / विनंतीने स्थानांतरण बाबत सूचना व अंतिम पात्रता / जेष्ठता यादी २०२० दि. २३/०७/२०२०

सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. अकोला अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विधिज्ञानची पॅनेलवर नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात दि. १६/०७/२०२०

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - ई निविदा सूचना क्रमांक १ सॅन २०२०-२१ दिनांक-१०/०७/२०२०

कोविड 19 करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती जाहिरात दि. ०२/०७/२०२०

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करणे करीत सनदी लेखापाल नियुक्त करणे बाबत दि. ०१/०७/२०२०

कोविड केअर सेंटर बाळापूर करीता अँब्युलन्स मासिक भाडेतत्वावर घेण्याकरिता दरपत्रके मागणी जाहिरात दि-२४/०६/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीमधील IFM पदाच्या टायपिंग Skill टेस्ट दिनांक १८/०६/२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली आहे

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत दिनांक १/१/२०२० ची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत Physician पदाच्या थेट मुलाखत जाहिरात दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी दि. 14-05-2020

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०२०-२१ अंतर्गत मंजूर लाभार्थी यादी

राष्ट्रीय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षणाकरिता कॉलेज बॅग्स खरेदी करणे करीत दरपत्रक मागणी सूचना दि. 17-03-2020

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला अंतर्गत औषधे/साहित्ये खरेदीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना दि. १३-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत essential Medicine खरेदी बाबत सूचना दि.०६-०३-२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत आशा गटप्रवर्तक जाहिरात   

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अकोला अंतर्गत विविध पदांची जाहिरात

जिल्हा शल्यचित्सक कार्यालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय अकोला Web Site Quotation Notice No :- NCD/CHC-01

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावयाच्या "पर्यवेक्षिका" या पदाकरिता पात्र अंगणवाडी सेविकांची यादी व सूचना

महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत पर्यवेक्षिका संवर्गाची ०१-०१-२०२० ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

अनुकंपा उमेदवारांची दिनांक १/१/२०२० तात्पुरती प्रतीक्षा सूची

शिक्षण सेवक प्राथमिक मराठी माध्यम तसेच शिक्षण सेवक पदवीधर उर्दू माध्यम अनुसूचित जमाती विशेष पद भरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे - उमेदवारांनी आक्षेप असल्यास -दि.-२७-०१-२०२० रोजी दुपारी ४:४५ पर्यंत वेळ देण्यात आलेली आहे

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागातील विविध पदाची निवड यादी.

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला- जिल्हा परिषद सेस फंड योजना २०१९-२० (९०%अनुदानावर ) विविध योजनेअंतर्गत प्रतीक्षा यादीतील निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- नियुक्ती आदेश

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती- सुधारित पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - प्रलंबित / अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करणेबाबत सर्व कंत्राटदार, सरपंच/सचिवांना पत्र

बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला - काम वाटप सभेची सूचना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेप प्राप्तीनंतर पुनर्गुणांकन नुसार सुधारित गुणदान यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मूळ दस्तऐवज तपासणी व मुलाखती करीता उमेदवारांची सुधारित यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - उमेदवारांनी सोडवलेल्या प्रश्नोत्तर पत्रिका

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - दिनांक- १२-०१-२०२० रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची अन्सर्की व गुणदान तक्ता

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - शुध्दीपत्रक - पुनर्पडताडणी अंती पात्र उमेदवार यादी

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र == पात्र उमेदवारांची यादी व आसन क्रमांक == अपात्र उमेदवारांची यादी

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Outside State- Chattisgadh) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत शिक्षकांचे ओळखपत्र तयार करून गट स्थरावर वितरित करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

सर्व शिक्षा अभियान जि. प. अकोला अंतर्गत ३५० विद्यार्थ्यांकरिता (Within State) सहलीसाठी वाहन व जेवण पुरवठा करणेबाबत वेब कोटेशन सूचना

मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला यांच्या तपासणी पथकाद्वारे करण्यात आलेल्या केंद्र शाळा तपासणीचे अहवाल

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - अर्जाचा नमुना (सुधारित)

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - शुध्दीपत्रक

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव कनिष्ठ लेखाधिकारी पदभरती - जाहिरातअर्जाचा नमुना

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत अ. ज. करिता राखीव शिक्षण सेवक प्राथमिक/माध्यमिक पदभरती - जाहिरात व अर्जाचा नमुना

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना दि.-16/12/2019

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - सूचना मुलाखती करीता दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील सर्व परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिका दि.-१५/१२/२०१९

.पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - लेखीपरीक्षेतील प्राप्त गुण यादी

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - आक्षेपांतर्गत परीक्षेस पात्र उमेदवार यादी -11-12-2019

पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - उमेदवारांकरिता सूचना -11-12-2019

बांधकाम विभाग जि. प.अकोला अंतर्गत ई - निविदा सूचना क्र. ०७ सन 2019-20