जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

हॅन्डपम्प दुरस्ती अथवा नळ पाणीपुरवठा बाबत तक्रार येथे करा

 

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

तिसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

थोडक्यात अकोला

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुबेच्छा

    मा. श्री जितेंद्र पापळकर (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

 

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी सुधारीत रिक्त पदांची स्थिती, गुणवत्ता यादी व समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची यादी व  समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 सुचना.

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 मार्गदर्शक सुचना.

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-१२-०२-२०२१

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कल्याण सोसायटी द्वारे राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत अशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या निवडी बाबत -दि-०९-०२-२०२

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला पी.सी.पी.एन.डी.टी. कार्यक्रम अंतर्गत LCD डिस्प्ले व इतर बाबत दरपत्रके मागणी सूचना दि-०९-०२-२०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत Case Registry Assistant , Record Keeper पदाची जाहीरात

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-२०-०१-२०२१

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्रं. ०६ सन २०२०-२१, दि-२०/०१/२०२१

राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत YELLOW LINE CAMPAINING करीता नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता दरपत्रके मागणी सूचना दि. १८-०१-२०२१

सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. अकोला अंतर्गत अनुकंपा भरती प्रक्रिया (उर्वरित १० टक्के)अंतिम निवड यादी दिनांक - १५ जानेवारी २०२१ 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला (NPHCE) अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला प्रेरणा प्रकल्प अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेष तज्ञ यांचे रिक्त पदांकरिता दि २८/१२/२०२० रोजी जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकाशित जाहिरात व अर्जाचा नमुना दि २२ डिसेंबर २०२० नुसार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रिक्त कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि. २२-१२-२०२०

 

 

VISITORS COUNT ::