जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

विविध योजना/ उपक्रमांचे प्रगती दर्शक डॅश बोर्ड

हॅन्डपम्प दुरस्ती अथवा नळ पाणीपुरवठा बाबत तक्रार येथे करा

नळ व हातपंप दुरुस्ती बाबत आपल्या तक्रारीची स्थिती येथे पहा.

 

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

उमेद-म.ग्रा.जि. अभियान

अधिक माहिती

कोविड -१९ लसीकरण मोहीम

अधिक माहिती

खर्चाची टक्केवारी

अधिक माहिती

नको धूम्रपान

अधिक माहिती

मा. मुख्यकार्यकारीअधिकारी

अधिक माहिती

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुबेच्छा

    मा. निमा अरोरा (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

अनुकंपा भरती २०२० बाबत मूळ कागद पत्रे पडताळणी बाबत सूचना दिनाक -१४-०७-२०२१

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन २०२१ करीत साप्रवि संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम जेष्टता यादी दिनाक -१४-०७-२०२१

अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा सूची दिनांक- १६-०६-२०२१

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचेमधुन परिचर पदावर नियुक्ती बाबत सुचना दिनांक-14-06-2021

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन १० टक्के आरक्षणांतर्गत भरतीची अंतिम निवड यादी

ग्राम पंचायत कर्मचारी पदभरतीच्या तात्पुरत्या निवड यादीवर प्राप्त आक्षेपा बाबत केलेली कार्यवाही

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा-2 अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी व्यावसायिक संस्था स्वयंसेवी संस्था यांच्या निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष सादरीकरण तथा मुलाखती बाबत सूचना दिनांक.-०६-२०२१

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कुरिअर सेवेकरिता दारपत्रके मागणी सूचना दि. ३१-०५-२०२१

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत व्यावसायिक संस्था / स्वयंसेवी संस्था नियुक्ती संदर्भात स्वारस्य अभिव्यक्ती बाबत

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन सन 2019 चे जेष्ठता यादीनुसार तात्पुरती निवड यादीवर दिनांक १२ मे २०२१ पर्यंत आक्षेप मागविण्यात येत आहे .

जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक - 2021, तालुका मूर्तिजापूर. मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

कोविड -१९ अंतर्गत कंत्राटी अधिपरिचारिका करीत दि २३ एप्रिल २०२१ रोजी मुलाखत वेळ ११ वाजता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष जी प अकोला

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२१ बाबत सूचना दि. २०-०४-२०२१

अनुकंपा उमेदवाराची दि. 1.1.2021 रोजीची तात्पुरती प्रतिक्षा ( जेष्ठता सुची) प्रसिद्ध करण्यात येत असून दि.३१ मे, २०२१ पर्यंत लेखी आक्षेप सादर करावे

ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे मधुन १० टक्के नेमणुकी संदर्भात मुळ दस्तऐवज तपासणी करीता उपस्थित रहाण्या संदर्भात सुचना

 समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण  प्रथम व द्वितीय समुपदेशनांती शिल्लक राहिलेले उमेदवार यांनी राज्यस्तरीय तीसरे समुपदेशन फेरी दिनांक 08.04.2021 रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र पुणे येथे उपस्थित राहणे बाबतची सुचना

जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत शेत जमीन वहितीसाठी भाडेपट्याने देणेबाबाबत जाहीर लिलाव सूचना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करीता 37 गावांच्या कामाकरिता प्रशासकीय मान्यता आदेश.

सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत जुने वाहन जाहीर लिलाव दि. १९.०३.२०२१ करिता अटी व शर्ती

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्र. ०७ सन २०२०-२०२१ दिनांक-१३-०३-२०२१

दि ०४/०२/२०२१ रोजी जिल्हा मानसिक कार्यक्रमांतर्गत रिक्त कंत्राटी Case Registry Assistant व Record Keeper पदभरती अनुषंगाने तात्पुरती पात्र / अपात्र यादी प्रकाशित करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि २४ /१२/२०२० रोजी अधिपरिचारिका / एलएचव्ही प्रसिद्ध जाहिराती नुसार पात्र व अपात्र यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी सुधारीत रिक्त पदांची स्थिती, गुणवत्ता यादी व समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची यादी व  समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 सुचना.

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी समुपदेशन कार्यक्रम दि.24.02.2021 मार्गदर्शक सुचना.

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-१२-०२-२०२१

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कल्याण सोसायटी द्वारे राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत अशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या निवडी बाबत -दि-०९-०२-२०२

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला पी.सी.पी.एन.डी.टी. कार्यक्रम अंतर्गत LCD डिस्प्ले व इतर बाबत दरपत्रके मागणी सूचना दि-०९-०२-२०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत Case Registry Assistant , Record Keeper पदाची जाहीरात

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, अकोला अंतर्गत रुग्णालयाकरिता औषधी खरेदी करणे करीता दरपत्रके मागणी सूचना दि-२०-०१-२०२१

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्रं. ०६ सन २०२०-२१, दि-२०/०१/२०२१

राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत YELLOW LINE CAMPAINING करीता नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता दरपत्रके मागणी सूचना दि. १८-०१-२०२१

सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. अकोला अंतर्गत अनुकंपा भरती प्रक्रिया (उर्वरित १० टक्के)अंतिम निवड यादी दिनांक - १५ जानेवारी २०२१ 

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला (NPHCE) अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला प्रेरणा प्रकल्प अंतर्गत औषधी खरेदी करीता दारपत्रके मागणी बाबत दि. ३०/१२/२०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विशेष तज्ञ यांचे रिक्त पदांकरिता दि २८/१२/२०२० रोजी जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकाशित जाहिरात व अर्जाचा नमुना दि २२ डिसेंबर २०२० नुसार

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रिक्त कंत्राटी पदभरती जाहिरात दि. २२-१२-२०२०

 

 

VISITORS COUNT ::