जिल्हा परिषद अकोलाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

दिव्यांग सर्वेक्षण

समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विशेष उपक्रम म्हणून “दिव्यांग सर्वेक्षण” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत अकोला जिल्हा (ग्रामीण) अंतर्गत सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांचे विशेष मिहीम राबवून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना अवश्यात त्या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा मानस आहे.

व्हिडीओ डाऊनलोड करा

बदली पात्र व सेवाजेष्ठता यादी सन २०२०-२१

मान्यवरांचे थोडक्यात मत

  • जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळाला मी नियमित भेट देत आलो असून सदर संकेतस्थळावर अंत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण माहिती विशेष करून जिल्हा परिषद, राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची मिळत राहते. आता सदर संकेतस्थळ नव्या रुपात आलेले असून माहितीचे फार चागले सादरीकरण करण्यात आलेले आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा.

    मा. निमा अरोरा (भा. प्र. से.)
    जिल्हाधिकारी अकोला

  • जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत चालणा-या विविध योजना, कार्यक्रम, सेवांची माहिती सरसामान्य नागरिक व संबधितांना त्वरित पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या वतीने अद्यावत संकेत स्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, याचा जनतेला नक्कीच उपयोग होईल.
  • जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारे कार्य, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा व योजना अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमतेने होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ, पुणे व जिल्हा परिषद अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष संगणक प्रणाली तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
महत्वाच्या जाहिराती व सूचना / प्रसिद्धी पत्रके

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत वातानुकूलित शयनयान अकोला ते मुंबई व मुंबई ते अकोला येथे रुग्ण ने - आन करण्याकरिता वाहन दरपत्रक जाहिरात संकेत स्थळावर प्रशिध्द करणे बाबत 


सामान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा सुधारित यादी दि.- १८-११-२०२२

सामान्य प्रशासन विभाग - सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत दि.- १८-११-२०२२

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)- आंतरजिल्हा बदली-पदस्थापना समुपदेशन सूचना

आंतरजिल्हा बदलीने हजर झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यासाठी रिक्त पदे

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)- आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांची जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत खाजगी एक्स-रे सेंटर कडून डिजिटल एक्स-रे काढण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीने दरपत्रके मागविणे बाबत.

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- शुद्धिपत्रक -दि.०९/०९/२०२२

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत- प्राप्त अर्ज छाननी यादी -दि.०५/०९/२०२२

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद भरती बाबत

महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - आंतरजिल्हा बदलीने जि .प. अकोला मध्ये येण्याकरिता अंगणवाडी पर्येवेक्षीका यांची प्राप्त अर्जानुसार जेष्ठता यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत कंत्राटी पदाची जाहिरात बाबत शुद्धिपत्रक दिनांक ०८/०८/२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात दिनांक-०५-०८-२०२२

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची अंतिम पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

अनुकंपा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी जुलै २०२२. सादर यादीवर दिनांक २०. ८. २०२२ पर्यंत आक्षेप सादर करावे.

१५ वित्त आयोग, आरोग्य विभाग अंतर्गत Medical Officer, Staff Nurse, MPW (Male) पदाची संभाव्य पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत योजनेचे लेखापरीक्षण करणे करिता सनदी लेखापरीक्षकाची (CA) नियुक्ती करणेबाबत सूचना -दि-०६-०७-२०२२

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय अकोला, SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - मुलाखतीस पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतीम यादी - दि. ०५-०७-२०२२

जिल्हा शल्याचीकीत्सक कार्यालय अकोला SORF अंतर्गत कंत्राटी पदभरती बाबत सूचना व पात्र/अपात्र यादी दि- ३०-०६-२०२२ 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदभरती - शुद्धिपत्रक सूचना दि.-२७-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध पदोन्नती बाबत निवड यादी व सूचना दि-१५-०६-२०२२

शिक्षण विभागांतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त पदांची यादी दि-१५-०६-२०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग  अंतर्गत १५ वित्त आयोगातील विविध कंत्राटी पदाची जाहिरात 

शिक्षण विभाग - पदोन्नती विचार क्षेत्रात येणारे तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी - सुधारीत दि-०२-०६-२०२२

शिक्षण विभाग - पदोन्नती विचार क्षेत्रात येणारे तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी वरील आक्षेप

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी यांची माहिती (जि. प. अकोला )

SDRF फंड अंतर्गत ६ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात दि. १२-०५-२०२२

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत बदली प्रक्रिया २०२२ बाबात यादी

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत वाहन लिलाव सूचना

एन. सी. डी. कार्यक्रम सन 2022 - 23 करिता मासीक भाडे तत्वावर वाहन उपलब्ध करणे करिता ई दरपत्रक प्रकाशीत करण्यात येत आहे  

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला - विद्या मंदिर फार्म मौजे हाता व निंबी (मालोकार) येथील जिल्हा परिषद मालकीच्या जमीन ठेक्याने देण्याकरिता जाहीर लिलाव सूचना

C.S. Office Akola- Quotation for central Suction system Dt.-17-03-2022

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा तिसरी वेळ

NQAS कार्यक्रम 21 - 22 अंतर्गत रुग्ण अभिप्राय फॉर्म ( OPD , IPD - ESS , PSS Form छपाई करिता आपले संकेत स्थळावरून E - Quotation बोलविणेबात सविनय सादर

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), अकोला कार्यालय अंतर्गत कुष्ठरोग रुग्णासाठी सेल्फ केअर कीट खरेदी करिता दरपत्रक मागणी सूचना दि-१८-०२-२०२२

स्वच्छ भारत मिशन जि.प. अकोला अंतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेणे बाबत ई निविदा दुसरी वेळ

पदोन्नतीचे विचार क्षेत्रात येणारे लिपिक वर्गिय कर्म यांची अंतिम जेष्ठता यादी 15/02/2022

पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अकोला - जल जिवन मिशन तांत्रिक पदे भरणेबाबत जाहिरात व अर्ज स्वीकारणेबाबात अर्जाचा नमुना

जल जीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये भिंतीवर संदेश रंगवणे तसेच होर्डिंग, पोस्टर करिता दरपत्रक मागणी पत्र - दि-०४-०२-२०२२

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अकोट अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदाची जाहिरात दि-०४-०२-२०२२

अनुकंपा अंतिम निवड यादी २०२१ दिनांक ३१/०१/२०२२ रोजी अंतिम यादीवर निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना समुपदेशन द्वारे पदस्थापना देण्यात येणार असल्याने संबंधित उमेदवारांनी दुपारी ३. ३० वा. जि. प. कार्यालयात उपस्थित राहावे

कृषी विभाग, जिल्हा परिषद अकोला -जि.प. उपकर सन २०२१-२२ अंतर्गत विविध योजना लाभार्थी यादी -दि-२७-०१-२०२२

जिल्हा शैल्यचीकीत्सक कार्यालय अकोला -Motivational Speaker/Resourceful Person Advertisement

अनुकंपा तात्पुरते यादीवर निवड करण्यात आलेलया उमेद्वारांना महत्वाचे सुचना पत्र

अनुकंपा पदभरती सन २०२१ करीत तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सादर यादीवर दि २४/०१/२०२२ पर्यंत आक्षेप तथा कागदपत्रे सादर करणेकरीता वेळ दिलेली आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद अकोला करिता वाहन भाड्याने घेणे करिता ई निविदा सूचना

 

 

===== इतर सूचना व जाहिराती पाहणे करिता कृपया इथे क्लिक करा ======

 

VISITORS COUNT ::