मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
महिला व बालकल्याण - जिल्हा परिषद, अकोला
विभागाचे नाव महिला व बालकल्याण
खाते प्रमुखाचे पदनाम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बा.क.
खाते प्रमुखाचे नाव श्री.वाय आर जवादे (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2423034,
 
 
बालकल्याण हा ग्रामिण भागात या जिल्हयातील एकुण 878 अंगणवाडी क्रेदांवर 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांना पुरक पोषण आहार,उपचारशास्त्र मुलभुत आहार तसेच स्तनदा माताना पुरक पोषण आहार पुरविणे तसेच कुपोषित बालकांना संदर्भ सेवा देणे ग्रामिण भागातील गरोदर माता यांना पुरक पोषण आहार,आरोग्य तपासणी 3 ते 6 वयोगटातील मुलाना पुर्व शालेय शिक्षण देणे.आणि किशोरवयीन मुलींना आहार व आरोग्य शिक्षण देणे या विभागांतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे आस्थापना बाबी हाताळणे.
 
कार्यरत कर्मचा-याची रचना
या विभागांमध्ये शाखाधिकारी -1 अधिक्षक -1 वस.लेखा -2 क.स.-2 परिचर -3 वाहन चालक - 1
कार्यालय अंतर्गत आस्थापना.
जिल्हा कक्ष कार्यालय प्रकल्प स्तर कार्यालय
अ.क्र. संवर्ग मंजुर पदे अ.क्र. संवर्ग मंजुर पदे
1 उप.मु.का.अ.बा.क. 1 1 बलविकास प.अधि. 7
2 कक्ष अधिकारी 1 2 विस्तार अधिकारी/सांख्यिकी सहा. 7
3 अधिक्षक 1 3 व.सहा.लेखा 8
4 विस्तार अधिकारी/सांख्यिकी सहा. 1 4 क.सहा. 7
5 वरिष्ठ सहा.आस्था. 1 5 वा.चा 7
6 वरिष्ठ सहा.लेखा 1 6 प्रिचर 8
7 क.सहा. 2 7 पर्यवेक्षिका 40
8 वा.चा 1 8 अंगणवाडी सेविका 1033
9 परिचर 2 9 अंगणवाडी मदतनीस 1033
      10 मिनी अंगणवाडी सेविका 128
 
उपविभाग प्रकल्प कार्यालय एकुण 7
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , अकोला
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्री सरेश पंजाबराव थोरात
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 0724.2425754
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , मुर्तिजापुर
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्री ए.बी.देशमुख
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 072560.245273
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , तेल्हारा
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्रीमती रंजना कंकाळ
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 07258.- 231039
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , अकोट
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्रीमती गोकर्णा भगवान ढोके
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 07258.241309
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , बाळापुर
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्री.वासूदेव जयदेव तायडे
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 07257.222125
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , पातुर
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्री. आर एम श्शेख
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 07254.243131
 
उप-विभागाचे नाव एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , बार्शिटाकळी
कार्यालय प्रमुखाचे नांव श्री. रामदास शामराव धरमकर
पदनाम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
दुरध्वनी क्रमांक 07255.242701
 
 
विभागाच्या योजना
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ११/०६/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभेची माहिती
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना
पुरक पोषण आहार योजना
म बा क समितीकरिता अनुदान
आदर्श आंगणवाडी सेविका पुरस्कार
पिको मशीन पुरविणे
महिला समुपदेश केंद्र
आरोग्य तपासणी
संदर्भ सेवा /आरोग्य सेवा
अनौपचारीक शिक्षण
व्यवसायभिमुख शिक्षण घेणा-या महिला/मुलींना विदयावेतन
कामधेनु योजना
महिला मेळावे
महिलांना टिनपत्रे पुरविणे
महिलांना व्यक्तिगत व्यावसायीक अनुदान
लसीकरण/रोग प्रतिकार क्षमता वाढविणे
आरोग्य आणि सकस आहार विषयक 15 ते 45 वयोगटातील स्त्रियांना शिक्षण देण