मुख्य पान   ईतिहास   संरचना   पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
ग्रामीण पाणी पुरवठा - जिल्हा परिषद, अकोला
विभागाचे नाव ग्रामीण पाणी पुरवठा
खाते प्रमुखाचे पदनाम कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा
खाते प्रमुखाचे नाव श्री ढवळे (प्रभारी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724-2443364
   
 
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाची सन 1996 मध्ये स्थापना झाली. या विभागातर्गत एकुण 4 उपविभाग अकोला, अकोट, मुर्तिजापुर, व बाळापुर आणि भु.स.वि.यं. उप. विभाग आहे. सदर उप.विभागाचे यंत्रणेमार्फत ग्रामिण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपायोजना करणे. पाणी टंचाई निवारणर्थ उपाय योजना करणे. नळयोजना, विधंन विहीरी, कुपनलिका हातपंप ईत्यादी कामाची देखभाल व दुरुस्ती करणे. जि.प.कडे हस्तांतरीत झालेली प्रादेशीक नळ पाणी पुरवठा योजना गोपालखेड लंघापुर, खांबोरा व कारंजा रमजानपुर योजने मार्फत पाणी पुरवठा करणे व योजनेची देखभाल व दुरुस्ती करणे. व कार्यालयीन व रोजंदारी कार्यकारी इत्यादी आस्थापना विषयक कामे हाताळणे.
 
संरचना :
या विभागांतर्गत एकुण 4 उपविभाग कार्यरत आहेत.
शाखा अधिकारी 1 सहायक लेखाधिकारी 3 कनिष्ठ अभियंता 1 व.सहा. लेखा 2 व.सहा. लिपीक दृ7 क.सहा. 1 चालक, 6 परिचर, 1 हवालदार
 
जिल्हा परिषद, भुजल सर्वक्षण विकास यंत्रणा; यंत्रिकीध्द मधील पदांबाबतचे माहितीचे विवरणपत्र.
संवर्ग अक्र पदाचे नांव ग्रा.पा.पु. विभाग उपविभाग
अकोला अकोट बाळापूर मुर्तिजापूर यांत्रिकी  
तांत्रिक 1 कार्यकारी अभियंता 1 0 0 0 0 0 1
2 उप विभागीय अभियंता 1 1 1 1 1 1 6
3 शाखा अभियंता 4 6 6 5 5 2 28
4 सहा.भुवैज्ञानिक 1 0 0 0 0 0 1
5 कनिष्ठ भुवैज्ञानिक 2 0 0 0 0 0 2
6 आरेखक 1 0 0 0 0 0 1
7 कनिष्ठ आरेखक 1 0 0 0 0 0 1
8 अनुरेखक 1 1 1 0 0 0 3
9 क.अभि.यांत्रिकी 0 0 0 0 0 1 1
10 जॅक हॅमर डि्रलर 0 0 0 0 0 4 4
11 वायुसंपिडक चालक 0 0 0 0 0 5 5
12 रिंगमन 0 0 0 0 0 1 1
13 सहा.आवेदक 0 0 0 0 0 2 2
14 यांत्रिकी 0 0 0 0 0 1 1
अतांत्रिक 15 कक्ष अधिकारी 1 0 0 0 0 0 1
16 सहा.लेखाधिकारी 1 0 0 0 0 0 1
17 व.सहा.लेखा 1 0 0 0 0 0 1
18 व.सहा. 5 1 1 1 1 1 10
19 कनिष्ठ सहा. 8 3 3 2 2 1 19
20 संकणक 1 0 0 0 0 0 1
21 भांडारपाल 1 0 0 0 0 0 1
22 वाहनचालक 1 1 1 1 1 3 8
वर्ग - 23 परिचर /शिपाई 5 3 3 2 2 1 16
24 चौकिदार 1 1 1 1 1 0 5
25 हवालदार 1 0 0 0 0 0 1
26 मदतनीस 0 0 0 0 0 1 1
 
विवरणपत्र
अक्र पदाचे नांव मंजुर पदे . एकुण
1 कार्यकारी अभियंता 1
2 उप अभियंता स्था 5
3 उप अभियंता यांत्रिक 1
4 सहा. भुवैज्ञानिक 1
5 कनिष्ठ भुवैज्ञानिक 2
6 कनिष्ठ अभियंता स्था 26
7 कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक 3
8 सहा. लेखा अधिकारी 1
9 कक्ष अधिकारी 1
10 आरेखक 1
11 आरेखक कनिष्ठ 1
12 वरिष्ठ सहा. 10
13 वरिष्ठ सहा. लेखा 1
14 सहा.आवेदक 2
15 यांत्रिक 1
16 अनुरेखक 3
17 रिंगमन 1
18 वायुसंमपिडक चालक 6
19 कनिष्ठ सहा. 19
20 संगणक 1
21 भांडारपाल 1
22 वाहनचालक 8
23 जॅक हॅमर डि्लर 5
24 नाईक /हवालदार 1
25 शिपाई 16
26 मदतनीस 1
27 चौकीदार 5
 
 
 
विभागाच्या योजना
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०११-२०१२ व २०१२-१३ तील पूर्ण कामे
आमदार विकास कार्यक्रम सन २०१२-१३ तील पूर्ण कामे
पाणी टंचाई आराखडा सन २०१२
पाणी टंचाई आराखडा सन २०१३
पाणी टंचाई कार्यक्रम अंतिम उपाय योजना आराखडा
तात्पुरती पूरक नळ योजना
विहीर अधिग्रहण
नवीन विंधन विहीर / कुम्पनलिका
किमान गरजा कार्यक्रम
वर्धीत वेग कार्यक्रम
पाणी टंचाई निवारण 2014-15
स्वजलधारा योजना
विदर्भ वैधानिक विकास
प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा-जिप-
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
11 वा वित्त आयोग