मुख्य पान   ईतिहास   संरचना पदाधिकारी   अधिकारी   जाहिराती   निविदा   फोटो गॅलरी   संपर्क   माहितीचा अधिकार
अकोला जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

 


संगणक कक्ष
शासनाच्या महत्वाच्या लिंकस्
सेवा जेष्ठता यादी
नविन उपक्रम
सुचना / तक्रारी
 
 
पशु संवर्धन विभाग - जिल्हा परिषद, अकोला
विभागाचे नाव पशु संवर्धन विभाग
खाते प्रमुखाचे पदनाम जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
खाते प्रमुखाचे नाव डॉ एच आर मिश्रा
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक 0724.2452553
   
 
पशुसवंर्धन विभागांतर्गत जिल्हयात एकुण 67 पशुवैद्यकिय दवाखाने कार्यरत आहेत. पशुसवंर्धन विभाग, ग्रामीण भागातील जनावरांच्या रोगांची लक्षणे, व त्यावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरणाद्वारे उपाय योजना करणे, तसेच दुधाळ जनावरांचे पालन, दुग्धव्यवसायाकरिता प्रशिक्षण देणे व पशुसवंर्धन विभागाच्या विविध योजनांची माहिती व आधुनिक तंत्रज्ञान इ. विषयाची माहिती व प्रात्यक्षीक दाखवुन शेतक-यांना जनावरांची जोपासना चांगली करण्यांबाबत माहिती देणे हे या विभागामार्फत केल्या जाते. शासनाच्या पशुसवंर्धना संबंधीत विविध योजनांची अंमलबजावणी हा विभाग करीत असते. यामध्ये प्रामुख्याने, दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, शेळी/मेंढी वाटप अंतर्गत अनु.जाती, जमाती, सर्वसाधरण, दारीद्रयरेषेखालील, भुमिहीन जनतेला शासनाच्या योजनांचा लाभ या विभागामार्फत दिल्या जातो.
 
संरचना
या विभागांतर्गत 67 पशुवैद्यकिय दवाखाने असुन मुख्यालयी अधिकारी/--पविअ-3 शाअ-1 अधिक्षक-1,वस-1,कस-2 ल टं ले-1,परिचर-3,वाचा-1
 
अंतर्गत आस्थापना
अक्र संवर्ग मंजुर पदे
1 पशुर्धनविकास अधिकारी 37
2 सहा. पशु विकास अधिकारी 15
3 पशुधन पर्यवेक्षक 43
4 पटटीबंधक 14
 
 
 
 
 
 
विभागाच्या योजना
पशु संवर्धन विभाग अंतर्गत योजना लाभार्थी यादी सन २०१५-१६
मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०८/०९/२०१५ रोजी ची स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत आढावा सभा
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ११/०६/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभेची माहिती
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि ०७/०५/२०१५ रोजी घेतलेली समन्वय सभा
पशुस्वर्धन विभाग अंतर्गत योजनाच्या लाभार्थी यादी
पशुस्वर्धन विभाग थोडक्यात
पशुस्वर्धन विजन
बक-यांचे गटवाटप 4
तलंगा गट वाटप
शेळयामेंढयाना जंतु नाशक 5
वैरणीसाठी उत्तेजन
पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण
वंधत्व निवारण शिबीर
फोटो गॅलरी